Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1798786

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
II OSK 780/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku M. F. o zwieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej M. F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 803/11 w sprawie ze skargi L. F. i M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia (...) maja 2011 r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 803/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę L. i M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2011 r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wnieśli L. i M. F., w której zawarli wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt IV SA/Po 447/12 przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (postanowieniem z dnia 23 lipca 2013 r. WSA w Poznaniu odrzucił skargę kasacyjną L. F.).

W uzasadnieniu powyższego wniosku skarżący kasacyjnie podniósł, że w chwili wniesienia skargi do WSA w Poznaniu toczyło się postępowanie administracyjne w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji SKO w Pile z dnia (...) maja 2011 r. i pomimo wniesienia wniosku o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego nie zostało ono przez Sąd zawieszone.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w przypadku o którym mowa w art. 56. Przepis art. 56 przewiduje natomiast, że w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Podkreślenia wymaga fakt, że przepis art. 56 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odnosi się wyłącznie do sytuacji w których po uruchomieniu jednego z nadzwyczajnych trybów wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego dotycząca tego samego aktu. Ustawodawca stanął na stanowisku, że wszczęcie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego jest czasową przeszkodą do rozpoznania skargi przez sąd administracyjny, który skorzystać winien wówczas z instytucji zawieszenia postępowania sądowego z urzędu (por. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010, str. 184).

Taka sytuacja nie istnieje już na tym etapie postępowania w niniejszej sprawie.

Zaznaczyć należy, że decyzją z dnia (...) marca 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile utrzymało w mocy decyzję własną z dnia (...) października 2011 r., którą to decyzją Kolegium odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji z dnia (...) maja 2011 r. Skarga wniesiona do Sądu na ww. decyzję z dnia (...) marca 2012 r. została przez Sąd rozpoznana. Wyrokiem z dnia 7 listopada 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia (...) marca 2012 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (sygn. akt IV SA/Po 447/12). A zatem, Sąd merytorycznie rozpoznał sprawę wszczętą w trybie wznowieniowym na decyzję SKO w Pile z dnia (...) maja 2011 r.

Warto zaznaczyć, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie ze skargi L. F. i M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2011 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia nie znalazł podstaw do zawieszenia postępowania w trybie art. 56 p.p.s.a., albowiem jak wynika z uzasadnienia wyroku "skarżący przyznali, przed organem administracji nie toczy się już postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia (...) maja 2011 r."

Podkreślić należy, że nie toczy się już postępowanie administracyjne o stwierdzenie nieważności decyzji SKO z dnia (...) maja 2011 r. oraz jak już wyżej wspomniano WSA w Poznaniu wyrokiem z dnia 7 listopada 2013 r. oddalił skargę na decyzję SKO w Pile z dnia (...) marca 2012 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Na marginesie warto zaznaczyć, że od ww. wyroku została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt II OSK 652/14.

Z powyższych względów i na podstawie art. 126 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wniosek o zawieszenie postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.