Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549167

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 listopada 2014 r.
II OSK 682/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 1552/13 w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

2.

zwrócić skarżącemu M. C. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) zł uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 1552/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. C. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Od powyższego wyroku pismem z dnia 6 lutego 2014 r. skargę kasacyjną wywiódł skarżący M. C.

Pismem z dnia 7 listopada 2014 r. skarżący cofnął skargę kasacyjną z dnia 6 lutego 2014 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r., a na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.", wniósł o umorzenie postępowania oraz zwrot uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej w całości.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 w zw. z art. 193 p.p.s.a. wnoszący skargę kasacyjną może cofnąć skargę kasacyjną. Cofnięcie skargi kasacyjnej wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi kasacyjnej za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

Stwierdzając, że w niniejszej sprawie nie występują przesłanki niedopuszczalności cofnięcia skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny uznał jej cofnięcie za skuteczne. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o umorzeniu przedmiotowego postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak w punkcie 1 sentencji.

Zgodnie z treścią art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od: pisma odrzuconego lub cofniętego.

W niniejszej sprawie skarżący uiścił tytułem wpisu od wniesionej skargi kasacyjnej kwotę 250 zł, którą wpisano do rejestru opłat sądowych pod poz. 3790 dnia 7 lutego 2014 r. (k. 117). W związku z powyższym, skoro skarżący skutecznie cofnął wniesioną skargę kasacyjną, od której uiścił wpis sądowy, to na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w punkcie 2 sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.