Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145631

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
II OSK 64/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku B. J. o odroczenie ogłoszenia wyroku w sprawie i wyznaczenie siedmiodniowego terminu do uzupełnienia materiału dowodowego oraz uzupełnienie protokołu rozprawy w sprawie ze skargi kasacyjnej B. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 880/08 w sprawie ze skargi B. J. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia:

oddalić wnioski.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 kwietnia 2012 r. B. J. złożyła do niniejszej sprawy wnioski o odroczenie terminu ogłoszenia wyroku w sprawie, wyznaczenie siedmiodniowego terminu do uzupełnienia materiału dowodowego oraz o uzupełnienie protokołu.

W uzasadnieniu wniosku o odroczenie ogłoszenia wyroku skarżąca wskazała, że akta Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. są niekompletne, albowiem brak w nich jest jej wniosków z listopada 2002 r. o wstrzymanie robót budowlanych i o wydanie nakazu rozbiórki budowy oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2008 r. Zaś w związku z powyższymi brakami skarżąca wniosła o zakreślenie siedmiodniowego terminu do złożenia tych brakujących dokumentów.

Jednocześnie skarżąca wniosła o uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 18 kwietnia 2012 r. o następujące oświadczenie:

- żaden z Organów Nadzoru Budowlanego nie przedstawił dowodu z dokumentu Organu uprawnionego do wydania decyzji budowlanej tj. pozwolenia na budowę przy zabytku,

- akta nie zawierają potwierdzenia prawomocności decyzji której istnienie PINB stwierdza ale jej nie widział ponieważ stwierdza, że inwestor decyzji nie okazał,

- akta nie zawierają wezwania PINB do wykonawcy robót czy inwestora do okazania prawomocnego pozwolenia na budowę i na jaką budowę przy zabytku."

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wnioski nie zasługują na uwzględnienie.

Przepis art. 139 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270) stanowi, że ogłoszenie wyroku winno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do 14 dni. Termin ten może być przedłużony tylko raz i co najwyżej o 7 dni.

Z powyższego przepisu wynika, że zasadą jest, iż ogłoszenie wyroku winno nastąpić bezpośrednio po zamknięciu rozprawy. Jest jednak jeden wyjątek - odroczenie ogłoszenia wyroku dopuszczalne jest jedynie w sprawie zawiłej. Zaś ocena celowości i przyczyn odroczenia ogłoszenia wyroku należy do składu orzekającego w konkretnej sprawie (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Małgorzata Niezgódka-Medek, str.380, Warszawa 2009).

W niniejszej sprawie nie stwierdzono, by z uwagi na stopień skomplikowania sprawy konieczne było powtórne odraczanie ogłoszenia wyroku. Dlatego brak jest podstaw do odroczenia ogłoszenia orzeczenia w sprawie. W związku z powyższym na podstawie art. 139 § 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a oddalono wniosek o odroczenie ogłoszenia wyroku.

Brak jest również podstaw do wyznaczenia siedmiodniowego terminu do uzupełnienia materiału dowodowego. W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że sąd administracyjny orzeka na podstawie materiału faktycznego i dowodowego sprawy zgromadzonego przez organy administracji. Zaś postępowanie dowodowe może być przed sądami przeprowadzone w ograniczonym zakresie, ponieważ stosownie do treści art. 106 § 3 p.p.s.a. sąd może przeprowadzić dowody tylko z dokumentów i tylko jako postępowanie uzupełniające. Jest to wyjątek od zasady i może być zastosowany, jeżeli przeprowadzenie danego dowodu z dokumentu jest niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

W ocenie Sądu wskazane przez skarżącą dokumenty w postaci wniosków z listopada 2002 r. o wstrzymanie robót budowlanych i wydanie nakazu rozbiórki budowy w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane nie są niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości w sprawie. Dlatego wniosek ten również podlegał oddaleniu.

Odnosząc się zaś do wniosku skarżącej o uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. wskazać należy, że w myśl art. 103 p.p.s.a. strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na następnym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół. Protokół odzwierciedla przebieg postępowania i zgodnie z art. 101 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w szczególności powinien zawierać wnioski i twierdzenia stron, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone. Zaś zamiast podania wniosków i twierdzeń można w protokole powołać się na pisma przygotowawcze. Podkreślić należy że, treść tego przepisu nie może być rozumiana w ten sposób, że protokół rozprawy powinien odzwierciedlać wszystkie oświadczenia i twierdzenia stron w ich dosłownym i szczegółowym brzmieniu (por. postanowienie SN z dn. 15 grudnia 1980 r., sygn. akt I CR 426/79, LEX nr 8289). Zatem w protokole powinny się znaleźć jedynie najistotniejsze fragmenty wypowiedzi stron, mające znaczenie w sprawie.

W niniejszej sprawie skarżąca wniosła o uzupełnienie protokołu rozprawy o zacytowane na wstępie uzasadnienia oświadczenie, mimo że w swoim wniosku nie przedstawiła żadnych argumentów, które potwierdzałyby jej stanowisko, że protokół rozprawy z dnia 18 kwietnia 2012 r. wymaga uzupełnienia, gdyż nie oddaje w pełnym zakresie przebiegu rozprawy (porównaj: postanowienie NSA z dn. 15 listopada 2011 r., sygn. akt II OSK 1506/11, npubl. czy z dn. 1 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 1367/10, npubl.). Nadto wskazać należy, że z protokołu rozprawy wynika, iż skarżąca w około 30 minutowym wystąpieniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym przedstawiła swoje wnioski, a wystarczające, w ocenie Sądu, streszczenie jej wypowiedzi, zostało zapisane. W tej sytuacji, na podstawie art. 103 w zw. z art. 193 p.p.s.a. wniosek o uzupełnienie protokołu oddalono.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.