Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2648305

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 marca 2019 r.
II OSK 585/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku P. Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych M. K., P. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 618/18 w sprawie ze skarg M. K., P. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt VIII SA/Wa 618/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargi M. K., P. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego.

Skargi kasacyjne od powyższego wyroku wnieśli M. K. i P. Z.

P. Z. w złożonej skardze kasacyjnej skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w.R z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...).

W uzasadnieniu wniosku podniósł, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji jest wykonalna i stanowi dla inwestora podstawę do uzyskiwania kolejnych wymaganych przez prawo zgód, z pozwoleniem na budowę w ostateczności. Możliwe jest, że inwestor uzyska wymagane zezwolenia i będzie mógł rozpocząć inwestycję przed merytorycznym rozstrzygnięciem niniejszej skargi kasacyjnej. Faktyczne rozpoczęcie prac może wywierać niekorzystny wpływ na środowisko z uwagi na kwestię zalegania na terenie nieruchomości niebezpiecznych odpadów stałych pochodzenia po zwierzęcego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Kompetencja Naczelnego Sądu Administracyjnego do wstrzymania wykonania aktu lub czynności została uregulowana w art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a."). Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli w wyniku jego wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji powołana została do tymczasowej ochrony przed negatywnymi i nieodwracalnymi skutkami, jakie mogłaby dla strony wywołać taka decyzja, zanim zostanie zbadana przez sąd administracyjny pod kątem legalności. Odnosi się ona do sytuacji szczególnego i wyjątkowego zagrożenia, która wymaga zastosowania specjalnego rodzaju tymczasowej ochrony strony postępowania. Warunkiem wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest wykazanie we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w wyniku jej wykonania. Sąd orzeka, bowiem w kwestii wstrzymania wykonania na podstawie przytoczonych we wniosku okoliczności, uwzględniając indywidualny charakter każdej sprawy i możliwość wystąpienia dla skarżącego niebezpieczeństw, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Ciężar dowodu w zakresie wykazania powyższych okoliczności, stanowiących podstawę do wstrzymania wykonania zaskarżanego aktu spoczywa na wnioskodawcy.

Trzeba zaznaczyć, że decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) została wydana w przedmiocie nakazu przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego. Uzasadnienie zaś wniosku o wstrzymanie odnosi się do bliżej nieokreślonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i nie odnosi się do stanu faktycznego niniejszej sprawy.

W takiej sytuacji uznać trzeba, że zawarty w skardze kasacyjnej wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) nie został uzasadniony. Ponadto, okoliczności mogące wyczerpywać przesłanki z art. 61 § 3 p.p.s.a., nie wynikają także z akt sprawy.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.