Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3025639

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
II OSK 562/19
Przepisy prawa cywilnego jako podstawa prawna do wyprowadzenia interesu prawnego.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak (spr.).

Sędziowie NSA: Andrzej Jurkiewicz, Andrzej Wawrzyniak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Powiatu Grodziskiego w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2018 r. sygn. akt VII SA/Wa 2794/17 w sprawie ze skarg Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G. oraz Powiatu Grodziskiego w G. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2017 r. nr... w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

| Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 października 2018 r. sygn. akt VII SA/Wa 2794/17, po rozpoznaniu sprawy ze |

|skarg Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G. oraz Powiatu G. w G. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2017 r. |

|nr... w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego, oddalił skargi. |

| Wyrok zapadł w następującym stanie sprawy. |

|Zaskarżoną decyzją z dnia 6 października 2017 r., Nr.. Minister Zdrowia, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 105 § 1 i art. 28 |

|kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez podmiot leczniczy pn. Samodzielny Publiczny |

|Zakład Opieki Zdrowotnej w G., od decyzji Wojewody W. z dnia 29 października 2015 r., znak:. - uchylił decyzję Wojewody W. z dnia 29 |

|października 2015 r., znak:. w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. |

|W uzasadnieniu organ wskazał, że ww. decyzją z dnia 29 października 2015 r. Wojewoda... odmówił uchylenia czynności materialno-technicznej, |

|która polegała na wydaniu zaświadczenia z dnia 31 października 2011 r. znak:. o wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność |

|leczniczą oraz umorzył postępowanie w sprawie wpisania jako daty zakończenia działalności przez Kardiologiczny NZOZ R., organ założycielski - |

|osoba fizyczna R. S. - komórka organizacyjna w Kowanówku ul. S...., daty zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych i utraty prawa do |

|lokalu przypadającej na dzień 11 marca 2010 r., zamiast wpisanej daty 7 października 2011 r., jak też w sprawie wykreślenia komórki i jednostki|

|w G. przy ul. M.... jako nigdy nieistniejącej. |

|Następnie decyzja Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr.. rozpoznająca odwołanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki |

|Zdrowotnej w G. została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 698/16. |

|W ocenie Sądu organ odwoławczy zobowiązany był w postępowaniu odwoławczym ustalić "czy Samodzielny Publiczny ZOZ G. posiada interes prawny do |

|domagania się wydania |

|Sygn. akt II OSK 562/19 |

|zaświadczenia żądanej treści, to jest odnośnie wpisu zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie wpisania jako |

|daty zakończenia działalności przez Kardiologiczny NZOZ R., organ założycielski - osoba fizyczna R. S. - komórka organizacyjna w Kowanówku ul. |

|S...., daty zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych i utraty prawa do lokalu przypadającej na dzień 11 marca 2010 r., zamiast wpisanej |

|daty 7 października 2011 r., jak też w sprawie wykreślenia komórki i jednostki w G. przy ul. M.... jako nigdy nieistniejącej, a więc zmian |

|dotyczących innego podmiotu leczniczego". |

|Rozpoznając sprawę ponownie w związku z powyższym wyrokiem, Minister stwierdził, że stanowisko organu I instancji o potwierdzonym interesie |

|prawnym wnioskodawcy jest błędne, gdyż choć Minister Zdrowia w postanowieniu z dnia 19 kwietnia 2012 r. nr... uznał, że Samodzielny Publiczny |

|Zakład Opieki Zdrowotnej w G. jest stroną postępowania w zakresie komórki organizacyjnej zlokalizowanej przy ul. M.... w G., to jednak |

|Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 1544/12 uchylił to postanowienie. Zdaniem |

|Sądu "w odniesieniu do eksponowanej w skardze kwestii oceny interesu prawnego wnioskodawcy, dokonanej przez organ II instancji w zaskarżonym |

|postanowieniu, to Sąd uznaje ją za wadliwą. Dokonana przez organ ocena oznacza bowiem, iż z faktu prawnego dysponowania określonymi |

|pomieszczeniami organ przyznał wnioskodawcy interes prawny i możliwość domagania się wznowienia postępowania, co do wpisów w rejestrze |

|podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przy czym podkreślenia wymaga, iż z materiału sprawy wynika, że właścicielem obiektów |

|użytkowanych przez skarżącego jest Powiat w G. W tym kontekście, w ocenie Sądu można mówić jedynie o interesie faktycznym skarżącego, a nie |

|interesie prawnym". |

|Zatem oceniając przymiot wnioskodawcy w oparciu o art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Minister podzielił pogląd NSA wyrażony w wyroku |

|z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. akt II OSK 324/12, iż stronami postępowania jest jedynie podmiot (dokonujący wpisu) i organ administracji, |

|ponieważ w postępowaniu o wpisanie indywidualnie oznaczonego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, organ rejestrowy|

|nie rozstrzygał o prawach i obowiązkach innych zakładów opieki zdrowotnej. |

|W związku z powyższym w ocenie organu II instancji brak jest podstaw by uznać, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w G. posiada |

| |

|Sygn. akt II OSK 562/19 |

|interes prawny do domagania się wydania zaświadczenia żądanej treści, to jest odnośnie wpisu zmian w rejestrze podmiotów wykonujących |

|działalność leczniczą w zakresie wpisania jako daty zakończenia działalności przez podmiot leczniczy Kardiologiczny NZOZ R., organ |

|założycielski - osoba fizyczna R. S. - komórka organizacyjna w Kowanówku ul. S...., daty zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych i |

|utraty prawa do lokalu przypadającej na dzień 11 marca 2010 r., zamiast wpisanej daty 7 października 2011 r., jak też w sprawie wykreślenia |

|komórki i jednostki w G. przy ul. M.... jako nigdy nie istniejącej, a więc zmian dotyczących innego podmiotu leczniczego. |

|Odnosząc się do twierdzeń wnioskodawcy organ stwierdził, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w G. żąda wszczęcia postępowania w |

|celu uzyskania stosownych rozstrzygnięć co do wpisów podmiotu leczniczego Kardiologiczny NZOZ R., organ założycielski - osoba fizyczna R. S., |

|które to zamierza wykorzystać jako dowód w sprawie toczonej w postępowaniu cywilnym, w którym wnioskodawca jest pozwanym, a Kardiologiczny NZOZ|

|R., organ założycielski - osoba fizyczna R. S. jest powodem. Przedmiotem ww. postępowania cywilnego jest spór powstały między stronami w |

|związku z zawarciem przez te strony umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na podstawie art. 35 obowiązującej wówczas ustawy o|

|zakładach opieki zdrowotnej. W ocenie Ministra Zdrowia relacja jaka zaistniała między Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w G., |

|a podmiotem wykonującym działalność leczniczą Kardiologicznym NZOZ R., organ założycielski - osoba fizyczna R. S., na podstawie art. 35 |

|obowiązującej wówczas ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z |

|zakresu kardiologii inwazyjnej, nie daje podstaw do wywiedzenia interesu prawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G. w |

|niniejszym postępowaniu zainicjowanym wnioskiem tego podmiotu. |

|Rozpoznając sprawę Sąd podkreślił, że kwestia uchylenia czynności materialno-technicznej, która polegała na wydaniu zaświadczenia z dnia 31 |

|października 2011 r. o wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez Kardiologiczny NZOZ R., (organ założycielski|

|R. S., komórka organizacyjna w Kowanówku ul. S...., daty zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych i utraty prawa do lokalu przypadającej |

|na dzień 11 marca 2012 r., zamiast wpisanej daty 7 października 2011 r., jak też wykreślenia komórki i jednostki przy ul. M.... w G., jako |

|nigdy nie istniejącej - była już przedmiotem kontroli Sądu, który wyrokiem z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 698/16 uchylił |

|kasacyjną decyzję Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2016 r., nr.... Ocena prawna oraz wskazania co do dalszego postępowania, wyrażona przez |

|Sąd w powyższej sprawie na podstawie art. 153 p.p.s.a. wiązała organ przy wydawaniu kolejnej decyzji w sprawie. W ocenie Sądu wydającego wyrok |

|z dnia 2 marca 2017 r.: "w pierwszej kolejności zadaniem organu odwoławczego było zbadanie stosownie do ocen prawnych przedstawionych w |

|wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r. VII SA/Wa 1544/12 oraz z dnia 9 stycznia 2014 r. VII |

|SA/Wa 1860/13, przede wszystkim, czy Samodzielny Publiczny ZOZ w G. posiada interes prawny do domagania się wydania zaświadczenia żądanej |

|treści, to jest odnośnie wpisu zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie wpisania jako daty zakończenia |

|działalności przez Kardiologiczny NZOZ R., organ założycielski - osoba fizyczna R. S., daty zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych i |

|utraty prawa do lokalu przypadającej na dzień 11 marca 2010 r., zamiast wpisanej daty 7 października 2011 r. jak też w sprawie wykreślenia |

|komórki i jednostki w G. przy ul. M.... jako nigdy nie istniejącej, a więc zmian dotyczących innego podmiotu leczniczego. Jednocześnie Sąd |

|zwrócił uwagę, że badanie przymiotu strony m.in. wnioskodawcy odbywa się na każdym etapie postępowania, a zatem również w postepowaniu |

|odwoławczym. Stosując się do tych zaleceń organ odwoławczy dokonał oceny przymiotu strony Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w|

|G. w niniejszym postępowaniu i zasadnie uznając że po stronie wnioskodawcy brak interesu prawnego uzasadniającego ten przymiot, uchylił decyzję|

|Wojewody W. z dnia 29 października 2015 r. i umorzył jako bezprzedmiotowe z przyczyn podmiotowych postępowanie toczące się przed tym organem. |

|Skład orzekający całkowicie podzielił pogląd zaprezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie |

|sygn. akt II OSK 324/12, wyrażony na tle ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)|

|oraz rozp. Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781), zawierających |

|analogiczne rozwiązania w zakresie wpisu do rejestru do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) |

|oraz rozp. Ministra Zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących |

|działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania |

| |

|Sygn. akt II OSK 562/19 |

|wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst pierwotny: Dz. U. z 2011 r. Nr 221, poz. 1319, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. |

|poz. 325). |

|Jak wyjaśnił to Naczelny Sąd Administracyjny z zakresu ustawowej regulacji instytucji wpisu do rejestru wynika, iż dotyczy ona jedynie |

|postępowania pomiędzy podmiotem (dokonującym wpisu), a organem administracyjnym. W postępowaniu o wpisanie indywidualnie oznaczonego zakładu |

|opieki zdrowotnej do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, organ rejestrowy nie rozstrzyga bowiem o prawach i obowiązkach innych podmiotów w tym|

|innych zakładów opieki zdrowotnej. |

|Sąd wskazał, że art. 28 k.p.a., na który powołują się skarżący, jako norma kształtująca ich prawo do żądania zmian w rejestrze podmiotu |

|leczniczego, wymaga wskazania przepisu prawa materialnego dającego prawo do takiego żądanie. O istnieniu interesu prawnego decydują przepisy |

|prawa materialnego przyznające stronie określone uprawnienie lub nakładające obowiązek. Istnienie interesu prawnego oznacza wykazanie i |

|ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można żądać skutecznie czynności lub zaniechania organu. Podkreślenia|

|wymaga przy tym, że na gruncie przepisu art. 28 k.p.a. nie wystarczy wykazanie jakiegokolwiek interesu, lecz interes ten musi mieć charakter |

|prawny. Musi więc istnieć norma prawa przewidująca w określonym stanie faktycznym i w odniesieniu do konkretnego podmiotu możliwość wydania |

|danej decyzji. Interes prawny winien być badany na datę złożenia wniosku, a ta w sprawie niniejszej, ze względu na wycofanie wniosku o |

|wznowienie i zgłoszenie nowego żądania, datuje się na luty 2013 r. |

|Odnosząc się do wskazanych przez skarżący Samodzielny ZOZ w G. przepisów art. 19 i 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Sąd wskazał, że z |

|dniem 11 lipca 2011 r. (a więc przed datą złożenia nowego wniosku przez skarżący SZOZ) tj. z datą wejścia w życie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. |

|o działalności leczniczej uchylona została ustawa |

|o zakładach opieki zdrowotnej. Skarżący nie może więc poszukiwać swojego interesu prawnego w nieobowiązujących przepisach. Sąd na marginesie |

|sprawy wyjaśnił, że art. 19 przywołanej ustawy dotyczył prawa pacjenta i został uchylony w 2007 r., zaś art. 35 i 35a odnosi się do kwestii |

|udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne i bezpośrednio nie odnoszą się do wpisu w rejestrze podmiotu leczniczego. Rozważając przyznanie |

|interesu prawnego Sąd wskazał na regulację art. 17 ustawy o działalności leczniczej. Jest to norma skierowana wyłącznie do podmiotu leczniczego|

|oraz organu prowadzącego rejestr. Natomiast |

| |

| |

|Sygn. akt II OSK 562/19 |

|przywołany w skardze art. 22 cytowanej ustawy odnosi się do wymagań jakie ustawodawca kreuje w stosunku do pomieszczeń oraz urządzeń którymi |

|dysponuje podmiot leczniczy. |

|Sam fakt dysponowania budynkiem (który stanowi własność skarżącego Powiatu G.) przez Samodzielny ZOZ w G., na podstawie użyczenia z |

|przeznaczeniem na realizację celu publicznego w zakresie ochrony zdrowia, nie uzasadnia przyjęcia interesu prawnego po stronie skarżącego |

|Samodzielnego ZOZ-u ani Powiatu G. Interes ten winien być zakwalifikowany wyłącznie jako interes faktyczny czy też majątkowy. |

|Sąd podkreślił, że żądanie Samodzielnego ZOZ w G., którego celem jest uzyskanie stosownych rozstrzygnięć co do wpisów w rejestrze podmiotu |

|leczniczego Kardiologiczny NZOZ R., organ założycielski - osoba fizyczna R. S., wynika ze sporu cywilnego zawisłego miedzy stronami na tle |

|zawartej przez te strony umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Okoliczność ta jednak nie statuuje interesu prawnego w |

|niniejszym postępowaniu po stronie skarżącego ZOZ-u a jedynie interes faktyczny. Możliwość dowodzenia swoich racji gwarantuje skarżącemu |

|postępowanie dowodowe przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego. |

|Sąd nadto podkreślił, że zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, nie jest legitymowany do występowania w postępowaniu administracyjnym |

|w charakterze strony ten, kto uzasadnia swój interes prawny zdarzeniami i okolicznościami przewidywanymi, które według jego zamiarów wystąpią |

|dopiero w przyszłości. Skarżący nie może więc uzasadnić interesu prawnego tym, że korzystne rozstrzygnięcie w postępowaniu administracyjnym |

|umożliwi kwestionowanie umowy w postępowaniu cywilnym. |

|Odnosząc się do zarzutów skargi naruszenia art. 76 § 3 k.p.a., Sąd wskazał, że wobec prawidłowości przyjęcia bezprzedmiotowości postępowania |

|przed organem I instancji, bez znaczenia pozostają dowody z zeznań świadka I. G. oraz treści protokołów złożonych do akt postępowania |

|administracyjnego bowiem odnoszą się one do merytorycznej oceny żądania skarżącego. |

| Odnosząc się zaś do sytuacji procesowej skarżącego Powiatu G., Sąd podkreślił, iż nie ma on legitymacji skargowej w sprawie. |

|Zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Legitymacja procesowa podmiotów, o |

|których mowa w art. 50 § 1 p.p.s.a., ma charakter materialny. Zatem legitymacja do złożenia skargi wynikająca z tego przepisu dla |

| |

|Sygn. akt II OSK 562/19 |

|strony skarżącej oparta jest na kryterium istnienia jej interesu prawnego, co oznacza, że ze skargą może wystąpić podmiot, który wykazuje |

|istnienie związku między chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym, a aktem lub czynnością organu administracji |

|publicznej. Przy czym istnienie legitymacji skargowej podlega badaniu przez sąd administracyjny. Rozważając przyznanie Powiatowi G. legitymacji|

|do wniesienia skargi Sąd wskazał. |

|Po pierwsze nie ulega wątpliwości, że skarżący Powiat nie brał udziału w postępowaniu zarówno przed Ministrem Zdrowia jak i organem I |

|instancji. Wniosek o uznanie go za stronę wpłynął do organu odwoławczego w dniu 8 sierpnia 2017 r. zaś w dniu 6 października 2017 r. Minister |

|udzielił Powiatowi odpowiedzi, z której wynika, że nie może uznać go za stronę niniejszego postępowania. |

|Po drugie legitymację skargową posiadają jedynie te strony postepowaniu które brały udział w postępowaniu zakończonym decyzją o umorzeniu |

|postępowania. Nie ulega także wątpliwości, że Powiat nie był adresatem ani decyzji organu odwoławczego ani organu I instancji. Podkreślenia |

|wymaga także, że przedmiotem oceny organu odwoławczego był jedynie interes prawny wnioskodawcy, inicjującego postępowanie - Samodzielnego ZOZ w|

|G. i w zakresie tej oceny Powiat G. nie ma żadnego interesu prawnego w jej kwestionowaniu przed Sądem. |

|Okoliczności tej nie zmienia w żadnym zakresie podnoszony w skardze fakt, że Powiat jest właścicielem wszystkich nieruchomości na których |

|prowadzona jest działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G. Przedmiotem oceny Sądu był wyłącznie interes prawny, a co |

|za tym idzie przymiot strony Samodzielnego ZOZ w G. w postepowaniu. |

|Sąd podkreślił, iż brak legitymacji skargowej nie jest konwalidowany przez brak związania Sądu zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną |

|podstawą prawną. Brak interesu prawnego w rozumieniu art. 50 § 1 p.p.s.a. powoduje, że skarga podlega oddaleniu na podstawie art. 151 p.p.s.a. Nie |

|budzi wątpliwości Sądu, iż brak przymiotu strony, a więc uprawnienia do złożenia skargi, jest przesłanką materialnoprawną, która skutkuje |

|oddaleniem skargi, a nie jej odrzuceniem. |

| Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu |

|przed sądami administracyjnymi orzekł o oddaleniu skargi. |

| |

| |

| |

|Sygn. akt II OSK 562/19 |

| Powiat G. wniósł od wyroku skargę kasacyjną, zaskarżając wyrok w całości. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił: |

|- art. 50 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.)|

|przez jego niewłaściwe zastosowanie i nieuzasadnione przyjęcie, iż skarżący Powiat G. nie miał legitymacji skargowej w przedmiotowej sprawie, a|

|legitymację tę posiadają jedynie te strony postępowania, które brały udział w postępowaniu zakończonym decyzją o umorzeniu postępowania, pomimo|

|braku podstaw prawnych do sformułowania takiego wniosku, a skarżący Powiat G. wykazał istnienie po jego stronie interesu prawnego, czyli |

|osobistego, konkretnego i aktualnie prawnie chronionego interesu, który może być realizowany na gruncie określonego przepisu |

|prawa materialnego, bezpośrednio wiążącego zaskarżony akt z indywidualną i prawnie chronioną sytuacją strony; |

|- art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w |

|zw. z art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego przez oddalenie skargi, pomimo że ziściła się |

|podstawa do jej uwzględnienia z uwagi na naruszenie prawa stanowiącego przesłankę wznowienia postępowania, to jest okoliczność, że skarżący, |

|będąc stroną postępowania, bez własnej winy nie brał udziału w postępowaniu; |

|- art. 153 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) |

|przez przyjęcie, że związanie wyrażonymi w orzeczeniu sądu wskazaniami co do dalszego postępowania oznacza, że w ramach ponownego rozpoznania |

|sprawy organ ten ma ograniczyć się jedynie do realizacji tychże wskazań, podczas, gdy jeżeli do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy konieczne |

|okaże się wyjście ponad sprecyzowane przez sąd wytyczne postępowania, organ winien podjąć także te czynności, które okażą się uzasadnione dla |

|dokonania ustaleń w zakresie niezbędnym do załatwienia sprawy; |

|- art. 153 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) |

|przez nieuprawnioną zawężającą interpretację uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2017 r. sygn..|

|akt VII SA/Wa 698/16 i przyjęcie, że sąd ten jedynie, co nakazał, to zbadać, czy wnioskodawca posiada interes prawny do domagania się żądania |

|wydania zaświadczenia żądanej treści, podczas, gdy z uzasadnienia wyroku tego sądu wynika jednoznacznie, że zakwestionowane zostało wydanie w |

|sprawie decyzji kasatoryjnej w trybie art. 138 § 2 k.p.a., |

|Sygn. akt II OSK 562/19 |

|podczas gdy w ocenie sądu organ w pierwszej kolejności winien rozważyć zastosowanie art. 136 k.p.a oraz stosownie do ocen prawnych zawartych w |

|wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r., VII SA/Wa 1544/12 oraz z dnia 9 stycznia 2014 r., VII |

|SA/Wa 1860/13, przede wszystkim (a więc nie wyłącznie) rozważyć, czy SP ZOZ w G. posiada interes prawny do domagania się wydania zaświadczenia |

|żądanej treści; |

|- art. 1 § 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2107) w zw. z art. 28 oraz |

|art. 7, 10, 77, 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), |

|przez ich niewłaściwe zastosowanie i zaniechanie przez sąd wnikliwej kontroli legalności zaskarżonej decyzji oraz oddalenie skargi, pomimo że w|

|toku postępowania administracyjnego w ogóle nie odniesiono się do istnienia interesu prawnego skarżącego Powiatu G., przy czym nie uczynił tego|

|ani organ administracji I i II instancji, ani wojewódzki sąd administracyjny; |

|- art. 100, 107, 108, 110 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przez ich pominięcie (niezastosowanie), ponadto |

|pominięcie, że organ rejestrowy (Wojewoda...) zachował się bezczynnie wobec wniosku R. S. o wpis zmian do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,|

|nie zweryfikował informacji zawartych we wniosku, a w konsekwencji dokonał niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wpisu w rejestrze, a |

|następnie nie wykreślił wadliwego wpisu z rejestru. |

| Wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz |

|zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa radcy prawnego. |

| Oświadczył, że zrzeka się rozprawy. |

| W odpowiedzi na skargę kasacyjną R. S. wniosła o jej oddalenie i obciążenie skarżącego kosztami postępowania w tym kosztami zastępstwa |

|adwokackiego według norm przepisanych. |

| Oświadczyła, że nie wnosi o rozpoznanie sprawy na rozprawie. |

Uzasadnienie prawne

| Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: |

|1. Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze|

|zm.), Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę |

| |

| |

|Sygn. akt II OSK 562/19 |

|nieważność postępowania. W sprawie nie występują, enumeratywnie wyliczone w art. 183 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami |

|administracyjnymi, przesłanki nieważności |

|postępowania sądowoadministracyjnego. Z tego względu, przy rozpoznaniu sprawy Naczelny Sąd Administracyjny związany był granicami skargi |

|kasacyjnej. |

|2. Skarga kasacyjna nie została oparta na usprawiedliwionych podstawach. Postawione zarzuty naruszenia przepisów p.p.s.a., ustawy - Prawo o |

|ustroju sądów administracyjnych i ustawy o działalności leczniczej nie są zasadne. |

|2.1. Zarzut naruszenia art. 1 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych nie jest zasadny. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy - Prawo o |

|ustroju sądów administracyjnych, sąd administracyjny kontroluje zgodność z prawem zaskarżonego działania organu administracji publicznej. |

|Zarzut ten wymaga rozważenia z uwzględnieniem zasad poddania kontroli działania |

|administracji publicznej. Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest zasada skargowości. Poddanie kontroli działania organu administracji|

|publicznej wymaga zaskarżenia tego działania przez podmiot mający legitymację przyznaną przepisami prawa. Nie uwzględnienie zasady skargowości |

|czyni zarzut naruszenia art. 1 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych niezasadnym. |

|2.2. Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 50 § 1 p.p.s.a. Legitymację do wniesienia skargi ma każdy, kto ma w tym interes prawny. Podstawą |

|do wyprowadzenia interesu prawnego są przepisy administracyjnego prawa materialnego, które dają podstawę prawną do ustalenia uprawnienia lub |

|obowiązku oraz kontroli realizowania uprawnienia, a w konsekwencji pozbawienia uprawnienia lub zmiany obowiązku. Podstawą do wyprowadzenia |

|uprawnienia lub obowiązku nie stanowią przepisy prawa cywilnego. Tytuł własności nieruchomości nie daje podstaw do zaskarżenia aktu wydanego na|

|podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Powołanie zatem art. 140 kodeksu cywilnego nie daje podstaw do |

|wyprowadzenia interesu prawnego. Przepisy prawa cywilnego, w tym art. 140 kodeksu cywilnego może być podstawą prawną do wyprowadzenia interesu |

|prawnego ale tylko w razie gdy przepisy administracyjnego prawa materialnego wprowadzają przesłanki, których ustalenie następuje na podstawie |

|przepisów prawa cywilnego. |

|2.3. Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 153 p.p.s.a. Sąd zastosował art. 153 p.p.s.a. do rozpoznania interesu prawnego Samodzielnego |

|Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G. Artykuł 153 p.p.s.a. nie miał zastosowania do rozpoznania legitymacji do wniesienia skargi przez |

|Powiat G. Sąd obowiązany był ustalić |

| |

|Sygn. akt II OSK 562/19 |

|legitymację Powiatu G. W pełni prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa, dokonał oceny, że w sprawie Powiat G. nie ma legitymacji do wniesienia |

|skargi na decyzję Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2017 r. nr... w przedmiocie umorzenia postępowania. |

|2.4. Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Artykuł 145 § 1 pkt 4 k.p.a. reguluje |

|przesłankę wznowienia postępowania z powodu braku bez winy strony udziału w postępowaniu, w którym rozpoznano i rozstrzygnięto sprawę decyzją |

|ostateczną. Przesłanka ta jest spełniona, gdy jednostka żądająca wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia ma w sprawie interes prawny, przy |

|tym nie ma znaczenia czy brała udział w postępowaniu zwykłym bowiem została tego udziału pozbawiona. Tak też przesłanka wznowienia postępowania|

|wyliczoną w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. stosowana jest w postępowaniu |

|sądowoadministracyjnym, stanowiąc podstawę środka prawnego uchylenia decyzji, na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a. Ten fragment |

|uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie jest zasadny. Nie miało bowiem żądnego znaczenia prawnego dla oceny interesu prawnego, to że Powiat G. nie|

|brał udziału w postępowaniu, w którym została wydana zaskarżona decyzja. Przesądzające znaczenie ma brak legitymacji do wniesienia skargi. |

|3. Nie są zasadne zarzuty naruszenia art. 100, 107, 108, 110 ustawy o działalności leczniczej. Przepisy te nie miały zastosowania w sprawie i |

|nie były przez Sąd podstawą do ustalenia interesu prawnego Powiatu G. Niezależnie od nie stosowania tych przepisów, to należy wskazać, że |

|każdy z powołanych artykułów ustawy o działalności leczniczej zawiera szereg jednostek redakcyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny związany |

|granicami skargi kasacyjnej nie może wyprowadzać podstaw kasacyjnych, a w tym domniemywać tych podstaw, których nie sposób wyprowadzić z |

|uzasadnienia skargi kasacyjnej. |

4. W tym stanie rzeczy, skoro skarga kasacyjna nie została oparta na usprawiedliwionych podstawach, na mocy art. 184 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

5. W zakresie wniosku uczestniczki postępowania o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego, to należy wskazać, że w przepisach ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi brak podstaw do jego rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.