Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449217

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 marca 2014 r.
II OSK 526/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku J.N. o wstrzymanie wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 16 października 2013 r., sygn. akt II SA/Gd 261/13 oddalającego skargę J.N. na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 16 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę J.N. (dalej jako "skarżąca") na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z (...) marca 2013 r. w przedmiocie nakazu wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem.

Skarżąca wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku. W treści skargi kasacyjnej wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku. Wniosek nie zawiera uzasadnienia.

W odpowiedzi na wniosek uczestnicy postępowania M. i J.L. wnieśli o jego oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Kompetencja Naczelnego Sądu Administracyjnego do wstrzymania wykonania aktu lub czynności została uregulowana w art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwanej dalej "p.p.s.a."). Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli w wyniku jego wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.). Przepis art. 61 § 3 dotyczy jednak wyłącznie wstrzymania wykonania aktów bądź czynności wydanych w postępowaniu administracyjnym i będącym przedmiotem kontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego. Oznacza to, że nie może on stanowić podstawy wstrzymania wykonania wyroku, którego dotyczy skarga kasacyjna złożona do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Brak jest również innych przepisów w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak również w ustawach szczególnych, które pozwalałyby na wstrzymanie wykonania wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadku wniesienia od tego wyroku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z powyższych względów i na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.