Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449216

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 lutego 2014 r.
II OSK 522/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 779/12 w sprawie ze skargi J. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dnia (...) marca 2012 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić J. N. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 394 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery) złote.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 6 lipca 2012 r. (sygn. akt II SA/Kr 779/12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę J. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dnia (...) marca 2012 r., utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Brzeska z dnia (...) lutego 2012 r. o wymierzeniu skarżącemu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia dwóch drzew.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł J. N. W dniu 24 stycznia 2014 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo pełnomocnika skarżącego z dnia 20 stycznia 2014 r., w którym organ cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W związku z tym, że J. N. skutecznie cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 lipca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.