Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582826

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 listopada 2018 r.
II OSK 493/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 września 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 641/17 w sprawie ze skargi A. G. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić A. G. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 września 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 641/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę A. G. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) maja 2017 r. w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł A.G. W piśmie z dnia 22 października 2018 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, że cofa skargę kasacyjną i wnosi o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W związku z tym, że skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 września 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 641/17 została skutecznie cofnięta, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.