Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449214

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 lutego 2014 r.
II OSK 465/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej P. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 1043/13 w sprawie ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić P. K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2013 r. (sygn. akt II SA/Kr 1043/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia (...) maja 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł P. K. Pismem z dnia 30 stycznia 2014 r. pełnomocnik skarżącego cofnął skargę kasacyjną i wniósł o umorzenie postępowania kasacyjnego oraz o zwrot uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W związku z tym, że P. K. skutecznie cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 listopada 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.