Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119375

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
II OSK 448/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Z. K. i L. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1183/14 w sprawie ze skargi Z.K. i L. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) marca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić solidarnie Z. K. i L. K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1183/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z. K. i L. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) marca 2014 r. w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza M. M. z dnia (...) czerwca 2012 r. dotyczącej obowiązku przywrócenia stanu wody na działce.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wnieśli Z. K. i L. K. W piśmie z dnia 29 sierpnia 2016 r. skarżący cofnęli skargę kasacyjną i wnieśli o umorzenie postępowania kasacyjnego jako bezprzedmiotowego oraz zwrot wpisu od skargi kasacyjnej. Wskazali, iż decyzja Burmistrza M. M. z dnia (...) czerwca 2012 r. została wyeliminowana z obrotu prawnego, gdyż decyzją z dnia (...) czerwca 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. utrzymało w mocy decyzję własną z dnia (...) maja 2015 r. stwierdzającą nieważność decyzji z dnia (...) czerwca 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W związku z tym, że skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1183/14 została skutecznie cofnięta, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.