Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987264

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 października 2015 r.
II OSK 433/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Exmed Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu - obecnie (...) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXMED SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 38/14 w sprawie ze skargi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia (...) grudnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2.

zwrócić (...) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXMED SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 września 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 38/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu skargi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia (...) grudnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w punkcie 1. uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; w punkcie 2. stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; w punkcie 3 zasądził od Wojewody Dolnośląskiego na rzecz strony skarżącej kwotę 757 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną złożyła (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Exmed Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu.

Pismem z dnia 2 października 2015 r. (data prezentaty) skarżąca (...) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXMED SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu (dawniej pod nazwą: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Exmed Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu) reprezentowana przez radcę prawnego, cofnęła skargę kasacyjną wnosząc o umorzenie postępowania kasacyjnego oraz o zwrot uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 250 złotych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., Poz. 270, dalej jako "p.p.s.a."), jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Stosownie zatem do art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W niniejszej sprawie Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać cofnięcie skargi kasacyjnej za niedopuszczalne.

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Mając powyższe na uwadze, ze względu na cofnięcie skargi kasacyjnej przez (...) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXMED SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu, należało umorzyć postępowanie sądowe wszczęte tą skargą, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy p.p.s.a.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.