Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2014677

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 marca 2016 r.
II OSK 347/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Ł. M. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 704/14 w sprawie ze skargi Ł. M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) maja 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne

2.

zwrócić Ł. M. S. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 23 października 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 704/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Ł. M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Ł. M. S. Pismem z dnia 7 marca 2016 r. skarżący cofnął wniesioną skargę kasacyjną. W uzasadnieniu pisma wskazano, iż w dniu (...) lutego 2016 r. skarżący zbył umową sprzedaży nieruchomość objętą przedmiotem skargi kasacyjnej na rzecz J. i K. Z. Oznacza to, że przedmiot objęty postępowaniem administracyjnym, a następnie sądowoadministracyjnym, w postaci wniosku skarżącego o ustalenie warunków zabudowy, stał się bezprzedmiotowy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie ze skargi kasacyjnej podlega umorzeniu. Zgodnie z art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., strona, która wniosła skargę kasacyjną, może ją cofnąć. Sąd jest związany żądaniem strony, gdy stwierdzi jego dopuszczalność, co oznacza, że cofnięcie nie zmierza do obejścia prawa lub nie spowodowałoby utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skutecznie cofnięto skargę kasacyjną, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne, określone w powołanym wyżej art. 60 p.p.s.a., dlatego cofnięcie skargi kasacyjnej należało uznać za skuteczne.

W związku z powyższym, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne. O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.