Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749376

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 listopada 2019 r.
II OSK 3460/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku "P." Spółka J. A. i P. B. z siedzibą w K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej "P." Sp.j. A. i P. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. sygn. akt II SA/Kr 589/19 w sprawie ze skargi "P." Spółka J. A. i P. B. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z 27 marca 2019 r. znak:. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

"P." Sp.j. A. i P. B. z siedzibą w K., zw. dalej skarżącą, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z 27 marca 2019 r. znak:. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów, gdyż zdaniem spółki obowiązywanie powyższej decyzji grozi niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenie skutków dla spółki.

Do wniosku spółka załączyła kosztorys usunięcia opon z dz...., położonej przy ul. P. w G. W którym wskazano, że Transport na trasie G. - K. to 100 kursów X 600 zł netto = 60 000 zł, załadunek opon w G. 1 załadunek = 480 zł (4 godz pracy 4 osob. 1 godz pracy - 30 zł) 85 x 480 = 40 800 zł, rozładunek w K. 85 x 480 = 40 800 zł. Łączne koszty w kwocie 141 600 zł.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przesłanką wstrzymania zaskarżonego aktu jest zajście niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Należy przy tym mieć na uwadze, że skoro ustawa przyznaje stronie prawo do wystąpienia do sądu z takim wnioskiem, uzależniając możliwość udzielenia stronie ochrony tymczasowej od wystąpienia choć jednej z dwóch ww. przesłanek, to obowiązkiem strony jest wskazanie we wniosku okoliczności na poparcie spełnienia przynajmniej jednej z tychże przesłanek. Tak więc argumentacja wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu musi w sposób przekonywujący pokazać konkretne relacje między brakiem wstrzymania zaskarżonej decyzji, a wystąpieniem zagrożeń z art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (por. postanowienie NSA z 21 grudnia 2006 r., I FZ 525/06, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych - orzeczenia.nsa.gov.pl - zw. dalej CBOSA).

Złożony wraz ze skargą kasacyjną wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie został udokumentowany w sposób pozwalający na ocenę czy zaistniały przesłanki przemawiające za wstrzymaniem jego wykonania.

Odnosząc się do przedstawionej we wniosku argumentacji dotyczącej kosztów usunięcia odpadów, biorąc również pod uwagę przedstawiony kosztorys, wskazać należy, że wyliczenie kosztów oraz wskazanie na możliwość utraty płynności finansowej nie wypełniają dyspozycji art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W przedmiotowej sprawie potencjalnie istotne mogłoby być chociażby przedstawienie aktualnego rachunku zysków i strat skarżącej, natomiast brak jakiegokolwiek dokumentu świadczącego o kondycji finansowej spółki uniemożliwia dokonanie oceny wpływu obciążeń finansowych na rzeczywistą i najbardziej aktualną sytuację finansową spółki, która mogłaby zostać zagrożona w ten sposób, że wpływałoby to na jej byt.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wniosek skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie, a zatem na zasadzie art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddalił wniosek.

--2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.