Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639386

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 marca 2019 r.
II OSK 3387/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku B. P. o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. akt II OSK 3387/18 w sprawie ze skargi kasacyjnej B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 czerwca 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 503/18 o odrzuceniu skargi B. P. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego postanawia: oddalić wniosek o uzupełnienie postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. akt II OSK 3387/18, Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej B. P., uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 czerwca 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 503/18, odrzucające skargę B. P. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2018 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego oraz umorzył postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.

Pismem z dnia 4 lutego 2019 r. B. P. wniosła o uzupełnienie ww. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego poprzez orzeczenie o kosztach postępowania i zasądzenie na rzecz skarżącej zwrotu kosztów, jakie poniosła w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o uzupełnienie postanowienia nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Przepis ten na mocy art. 166 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio do postanowień.

Naczelny Sąd Administracyjny nie znajduje podstaw do uzupełnienia postanowienia z dnia 11 grudnia 2018 r., albowiem przy jego wydaniu Sąd nie pominął żadnej kwestii, która powinna być przedmiotem zapadłego rozstrzygnięcia. Odnosząc się do kwestii dotyczącej zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego należy wyjaśnić, że o kosztach tego postępowania Naczelny Sąd Administracyjny orzeka jedynie wówczas, gdy rozpoznaje skargę kasacyjną od wyroku, ponieważ przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a. wiążą zwrot kosztów postępowania kasacyjnego z wyrokiem sądu I instancji oddalającym lub uwzględniającym skargę, co nie ma miejsca w przypadku rozpoznawania skargi kasacyjnej od postanowienia umarzającego postępowanie lub odrzucającego skargę. Kwestię tę przesądził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 4 lutego 2008 r., sygn. akt I OPS 4/07 (opubl. ONSAiWSA 2008, Nr 3, poz. 42), w treści której wyjaśniono, że przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a. nie mają zastosowania, gdy przedmiotem skargi kasacyjnej jest postanowienie sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie. Zważywszy, że przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego uzupełnienia żąda strona, było postanowienie o odrzuceniu skargi, to stwierdzić należy, że zgodnie z powołaną wyżej uchwałą, bez względu na wynik postępowania kasacyjnego, Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2018 r. nie mógł rozstrzygnąć o kosztach postępowania kasacyjnego na podstawie art. 203 i 204 p.p.s.a. W tych okolicznościach wniosek o uzupełnienie tego postanowienia w tym zakresie podlegał oddaleniu.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 157 § 1 w zw. z art. 166 i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.