II OSK 3222/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2466163

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2018 r. II OSK 3222/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku R. J. o zawieszenie postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej R. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2188/16 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia (...) czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia postanawia oddalić wniosek o zawieszenie postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2188/16 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) z siedzibą w K., uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia (...) czerwca 2016 r. nr (...) i zasądził od organu na rzecz skarżącego Stowarzyszenia (...) z siedzibą w K. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Od powyższego orzeczenia skargę kasacyjną wywiódł uczestnik postępowania R. J.

Pismem z dnia 8 marca 2018 r. pełnomocnik skarżącego kasacyjnie złożył wniosek o zawieszenie niniejszego postępowania, z uwagi na złożenie przez R. J. i K. J. skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Miejskiej w Z. nr (...) z dnia (...) maja 2017 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, na której skarżący planuje realizację inwestycji. Wniosek złożono na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W uzasadnieniu wniosku skarżący kasacyjnie podniósł, że rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania jest bezsprzecznie związane z rozstrzygnięciem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi na uchwałę wprowadzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.; zwana dalej: "p.p.s.a.") sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zawieszenie postępowania określone w przywołanym przepisie ma charakter fakultatywny, bowiem ocena jego zasadności została pozostawiona uznaniu sądu, który wydając postanowienie w tej kwestii powinien rozważyć, czy w danym wypadku jest celowe wstrzymanie biegu sprawy, w tym przede wszystkim powinien mieć na uwadze możliwość wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Zawieszając postępowanie sąd musi zbadać, czy istnieje ścisły związek między sprawą rozpoznawaną w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a kwestią będącą przedmiotem innego postępowania.

Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej zależy od wyniku innego postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem pierwszego postępowania (kwestia prejudycjalna). Przyjęte rozumienie kwestii prejudycjalnej zakłada istnienie ścisłego związku między sprawą rozpoznawaną w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Dla sądu pierwszej instancji kwestią wstępną jest wyłącznie takie zagadnienie, którego rozstrzygnięcie jest niezbędne do sformułowania wypowiedzi, czy zaskarżony akt jest zgodny z prawem. Na etapie postępowania kasacyjnego, zależność postępowań toczących się w różnych sprawach musi być odnoszona do kontroli zaskarżonego wyroku.

Kluczowe znaczenie dla oceny zasadności wniosku o zawieszenie postępowania ma fakt, że Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Podkreślenia wymaga, że ani uzasadnienie zaskarżonego wyroku, ani żaden z zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej nie odnosi się do uchwały Rady Miejskiej w Z. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...), co jest konsekwencją stanu faktycznego obowiązującego w dniu wydania przez Sąd I instancji orzeczenia. Rozpoznanie skargi kasacyjnej wniesionej w niniejszej sprawie nie zależy zatem od zakończenia postępowania wszczętego w wyniku złożonej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Mając powyższe na względzie, należy uznać, iż na obecnym etapie postępowania rozstrzygnięcie sprawy poddanej kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego nie będzie zależało od sposobu zakończenia postępowania zainicjowanego przez stronę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Z tych względów i na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.