Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987194

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 października 2015 r.
II OSK 3049/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2015 r., sygn. akt II OSK 3049/13 oddalającego skargę kasacyjną K. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt II SA/Gl 1418/12 w sprawie ze skargi K. M. na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia (...) września 2012 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego postanawia: uzupełnić wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2015 r., sygn. akt II OSK 3049/13 w ten sposób, że dotychczasowe rozstrzygnięcie oznaczyć jako pkt 1 i dodać pkt 2 w brzmieniu: "zasądza od K. M. na rzecz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Gl 1418/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, oddalił skargę K. M. na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Skargę kasacyjną od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2013 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł K. M.

Następnie Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 lipca 2015 r., na podstawie art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie p.p.s.a.) oddalił skargę kasacyjną K. M.

Pełnomocnik Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach pismem z dnia 5 października 2015 r. wniósł o uzupełnienie ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2015 r. w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego poprzez zasądzenie od skarżącego kasacyjnie na rzecz organu kwoty 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 157 § 1 p.p.s.a., strona może zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów, jeżeli sąd nie orzekł w tym zakresie.

Zgodnie z art. 204 pkt 1 p.p.s.a. w razie oddalenia skargi kasacyjnej strona, która wniosła skargę kasacyjną, obowiązana jest zwrócić niezbędne koszty postępowania kasacyjnego poniesione przez organ, jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę. Wyrokiem z dnia 17 lipca 2015 r., sygn. akt II OSK 3049/13 NSA oddalił skargę kasacyjną K. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt II SA/Gl 1418/12 w sprawie ze skargi K. M. na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 205 § 2 p.p.s.a. do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Wobec tego, że pełnomocnikiem organu był radca prawny, odrębnymi przepisami, o których mowa w powołanym przepisie są unormowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).

Niezbędnymi kosztami postępowania w rozumieniu art. 205 § 2 p.p.s.a. są także koszty związane z przygotowaniem i wniesieniem odpowiedzi na skargę kasacyjną. Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów NSA z dnia 19 XI 2012 r., sygn. akt II FPS 4/12, art. 204 i art. 205 § 2-4 w związku z art. 207 § 1 p.p.s.a. wraz z właściwymi przepisami odrębnymi, do których odsyła art. 205 § 2 i 3 p.p.s.a., stanowią podstawę do zasądzenia zwrotu kosztów za wniesienie sporządzonej przez profesjonalnego pełnomocnika odpowiedzi na skargę kasacyjną. Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach, w terminie zakreślonym przez ustawodawcę (art. 179 p.p.s.a.) udzielił odpowiedzi na wniesioną przez K. M. skargę kasacyjną, w której ustosunkował się do zarzutów i argumentacji zawartych w skardze kasacyjnej oraz wniósł o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia stawki minimalne w postępowaniu przed NSA za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej (zgodnie z ww. uchwałą NSA - odpowiedzi na skargę kasacyjną) albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynoszą 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Natomiast zgodnie z § 6 pkt 4 w zw. z § 14 ust. 2 pkt a ww. rozporządzenia stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 5 000 do 10 000 zł - 1200 zł.

Jak wynika z akt sprawy wartość przedmiotu zaskarżenia w przedmiotowej sprawie wynosi 10000 zł dlatego też zgodnie z ww. § 6 pkt 4 rozporządzenia, za minimalną stawkę należało uznać kwotę 1200 zł, natomiast pełnomocnik organu sporządził odpowiedź na skargę kasacyjną i nie brał udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z tym, przysługuje organowi zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w kwocie 50% stawki minimalnej określonej w § 6 pkt 4 ww. rozporządzenia, tj. kwota 600 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 lipca 2015 r. oddalił skargę kasacyjną, nie orzekając jednak o zwrocie kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach. W związku z czym zasadnym było uzupełnienie powyższego wyroku w zakresie kosztów postępowania kasacyjnego.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 157 § 2 i 3 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a. i art. 204 pkt 1 p.p.s.a. oraz na podstawie § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b w zw. z Pt 1 lit. a w zw. z § 6 pkt 4 ww. rozporządzenia orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.