Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119372

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
II OSK 2999/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms (spr.).

Sędziowie: NSA Anna Łuczaj, del. WSA Piotr Korzeniowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Stare Juchy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 293/14 w sprawie ze skargi Wójta Gminy Stare Juchy na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. nr BOII-1an-772-101-1259/13 w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Wójta Gminy S. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) listopada 2013 r. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej.

Zaskarżony wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy.

Wojewoda Warmińska-Mazurski postanowieniem z dnia (...) października 2013 r. nałożył na Wójta Gminy S. karę w wysokości 500 zł za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z przekroczeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). Wojewoda ustalił, że wniosek inwestora o wydanie decyzji wpłynął do Urzędu Gminy 10 czerwca 2011 r., zaś decyzja została wydana (...) września 2011 r. Postępowanie trwało 83 dni, ale po odliczeniu 15 dni na uzgodnienie projektu decyzji, określony w ustawie termin 65 dni został przekroczony o 1 dzień. Minister po rozpatrzeniu zażalenia Wójta utrzymał w mocy postanowienie Wojewody, ponieważ nie podzielił stanowisko Wójta, że opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu, tj. choroby i śmierci pracownika Urzędu Gminy, do którego obowiązków należało wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz konieczności przeprowadzenia konkursu w celu zatrudnienia pracownika.

Wójt Gminy S. zaskarżył postanowienie Ministra do sądu administracyjnego podnosząc, że w Urzędzie Gminy zatrudniony był jeden pracownik, który posiadał uprawnienia do opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a wobec tego choroba tego pracownika i jego śmierć oraz konieczność zatrudnienia nowego pracownika po przeprowadzeniu konkursu, były przyczyną opóźnienia niezależnego od organu w rozumieniu art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Okres opóźnienia z tej przyczyny nie powinien być wliczony do terminu, o którym mowa w art. 51 ust. 2 ustawy.

Oddalając skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że obowiązkiem Wójta było zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy. W sytuacji, gdy pracownik odpowiedzialny za opracowanie projektu decyzji był na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, obowiązkiem Wójta był zapewnienie zastępstwa przez inną osobę. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, wewnętrzne problemy organizacyjne nie mogą wpływać na realizację obowiązku wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie określonym w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a przyczyny opóźnienia, na które powołuje się Wójt, nie są przyczynami niezależnymi od organu, o których mowa w art. 51 ust. 2c ustawy.

W skardze kasacyjnej Wójt Gminy S. podniósł zarzut naruszenia art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 13 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 151 ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. Zdaniem skarżącego, choroba pracownika i początkowo pozytywne prognozy zdrowotne nie uzasadniały ogłoszenia konkursu albo przetargu na przygotowanie decyzji. Zatrudnienie pracownika w drodze konkursu wymaga czasu z uwagi na czynności konkursowe. Okres opóźnienia z tej przyczyny powinien być odliczony od okresu trwania postępowania. Wskazując takie podstawy kasacyjne skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw i podlega oddaleniu.

Zarzut naruszenia art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skarżący wiąże z art. 51 ust. 2c tej ustawy, powołując się na to, że opóźnienie w wydaniu decyzji nastąpiło na skutek choroby pracownika, do którego obowiązków należało opracowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz, że zatrudnienie nowego pracownika w drodze konkursu wymagało czasu na przeprowadzenie czynności konkursowych, co stanowiło przyczyny opóźnienia niezależne od skarżącego i okres opóźnienia z tych przyczyn nie powinien być wliczany do terminu, o którym mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił, że stanowisko skarżącego nie jest trafne.

Z akt administracyjnych wynika, że w toku postępowania administracyjnego skarżący wykazał, że pracownik Urzędu Gminy, do którego obowiązków należało opracowanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, był na zwolnieniu lekarskim od 1 stycznia 2011 r. i zmarł 2 czerwca 2011 r., natomiast wniosek inwestora o wydanie decyzji wpłynął do Urzędu 10 czerwca 2011 r. Pierwsza czynność w sprawie, zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania, została wykonana dopiero 1 sierpnia 2011 r., po upływie 51 dni od złożenia wniosku o wydanie decyzji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uwzględniło zażalenie inwestora na niezałatwienie sprawy w terminie postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2011 r. Nie zostało wykazane, że zatrudnienie nowego pracownika nie było możliwe wcześniej przed 1 sierpnia 2011 r. Te okoliczności wskazują, że wydanie decyzji z opóźnieniem nie nastąpiło z przyczyn niezależnych od skarżącego. W żadnym razie nie można przyjąć, że Sąd pierwszej instancji naruszył przepis art. 13 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, który określa termin składania dokumentów w postępowaniu konkursowym. Należy podzielić stanowisko Sadu pierwszej instancji, że choroba pracownika nie może zwalniać organu od obowiązku załatwienia sprawy.

Z tych względów zarzut naruszenia art. 151 p.p.s.a. nie jest trafny, ponieważ nie było podstaw do uwzględniania skargi.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 p.p.s.a. oddalił skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.