Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987189

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 października 2015 r.
II OSK 2965/13
Odpowiedzialność administracyjna za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych. Sprzedaż detaliczna środków zastępczych.

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Sędzia NSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 2 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej G. C. Sp. z o.o. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 lipca 2013 r. sygn. akt III SA/Gd 404/13 w sprawie ze skargi G. C. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. z dnia 11 marca 2013 r. nr... w przedmiocie wycofania z obrotu produktów oraz wstrzymania wprowadzenia ich do obrotu postanawia: 1) z urzędu sprostować oczywistą omyłkę uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt II OSK 2965/13, znajdującą się na stronie 7 w linii jedenastej od góry, w ten sposób, że słowa "art. 52 ust. 1" zastąpić słowami "art. 52a ust. 1".

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt II OSK 2965/13, omyłkowo wskazał "art. 52 ust. 1" zamiast "art. 52a ust. 1" z uzasadnienia wyroku jasno wynika, który przepis miał zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Nie ulega zatem wątpliwości, że zaistniały błąd był w istocie oczywistą omyłką, dlatego na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Naczelny Sąd Administracyjny postanowił sprostować ją z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.