Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2626611

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 lutego 2019 r.
II OSK 293/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 września 2018 r. sygn. akt III SA/Kr 287/18 w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w S. z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa (...) postanawia:

1. umorzyć postępowanie kasacyjne,

2. zwrócić Gminie (...) ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 150 (sto pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 4 września 2018 r. sygn. akt III SA/Kr 287/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosła Gmina (...). W piśmie z dnia 28 stycznia 2019 r. pełnomocnik Gminy (...) oświadczył, że cofa skargę kasacyjną i wnosi o zwrot wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W rozpatrywanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne określone w art. 60 p.p.s.a., dlatego cofnięcie skargi kasacyjnej od zaskarżonego wyroku należało uznać za skuteczne.

W związku z powyższym, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.