Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987182

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 września 2015 r.
II OSK 2908/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J.G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt IV SA/Gl 1162/12 w sprawie ze skargi J.G. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt IV SA/Gl 1162/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę J.G. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) listopada 2012 r. w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich.

W dniu 16 października 2013 r. J.G. wniósł skargę kasacyjną od ww. wyroku.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 161 § 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej jako "p.p.s.a.") Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1); w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania (pkt 2); gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (pkt 3). Zgodnie z § 2 tego przepisu postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 25 p.p.s.a., osoba fizyczna i osoba prawna ma zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona (zdolność sądowa). Utrata natomiast tak zdefiniowanej zdolności sądowej następuje z chwilą śmierci osoby fizycznej (por. postanowienie NSA z dnia 15 marca 2007 r., II OSK 274/07).

Skarżący zmarł w dniu 12 lutego 2015 r. co zostało potwierdzone odpisem skróconym aktu zgonu wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2015 r. nr 454/2015 (k. 90). Żona skarżącego M.G. prawidłowo wezwana (pismo doręczono dnia 17 lipca 2015 r.) do podania w terminie 7 dni, czy wstępuje do sprawy w miejsce zmarłego Męża - pod rygorem umorzenia postępowania, pomimo upływu terminu nie udzieliła żadnej odpowiedzi. Podkreślenia także wymaga, że uprawnienia kombatanckie określone w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371) przysługują kombatantom albo osobom uprawnionym o których mowa w art. 2 i 4 tej ustawy. Uprawnienia te zostały określone jako uprawnienia o charakterze osobistym, które przysługują jedynie podmiotom wskazanym w ustawie i nie przechodzą na inne osoby w razie ich śmierci. Tak samo należało ocenić żądanie oparte o treść art. 154 k.p.a. W tej sytuacji należało uznać, że przedmiot postępowania jest ściśle związany z osobą zmarłego, co wypełnia przesłankę określoną w art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.