Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2014672

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 marca 2016 r.
II OSK 287/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy o sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2016 r. i protokole rozprawy z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Gminy W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 1153/15 w sprawie ze skargi Gminy W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy W. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w komparycji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2016 r. i w protokole rozprawy z dnia 10 marca 2016 r. w ten sposób, że w miejsce oznaczonego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody (...)"z dnia (...) marca 2015 r. nr (...)" wpisać "z dnia (...) maja 2015 r. nr (...)".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", Sąd może z urzędu sprostować niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym - art. 156 § 2 p.p.s.a.

Sprostowaniu podlegają niedokładności lub omyłki, które mogą dotyczyć na przykład oznaczenia stron, oznaczenia (daty, znaku, sygnatury) zaskarżonego aktu lub czynności oraz nazwy organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność.

Nie ulega wątpliwości, że sprawa, w której zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczy skargi Gminy W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia (...) maja 2015 r. nr (...). Tymczasem w wyroku z dnia 10 marca 2016 r. i w protokole rozprawy z dnia 10 marca 2016 r., w wyniku omyłki pisarskiej, błędnie wskazywano oznaczenie ww. rozstrzygnięcia nadzorczego jako "z dnia (...) marca 2015 r. nr (...)". Z tego względu na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 166 i art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.