Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989252

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 marca 2009 r.
II OSK 287/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz (spr.).

Sędziowie NSA: Jerzy Bujko, Zygmunt Niewiadomski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 1497/07 w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta Krakowa na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2007 r. znak (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie terminu przy wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 10 lipca 2007 r. zaskarżone przez Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie terminu przy wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że Wojewoda Małopolski postanowieniem z dnia (...) maja 2007 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. 98 poz. 1071 z późn. zm. - dalej zw. k.p.a.) oraz art. 35 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. - Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późno zm. - dalej zwanej Prawem budowlanym) wymierzył Prezydentowi Miasta Krakowa karę w wysokości 10.000 złotych za 20 dni zwłoki w postępowaniu w sprawie pozwolenia na przebudowę dachu z adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe w budynku na działce nr (...) obręb (...) przy ul. (...) w K.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł Prezydent Miasta Krakowa.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia (...) lipca 2007 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Ze stanowiskiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie zgodził się Prezydent Miasta Krakowa. W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia.

W odpowiedzi na skargę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżone postanowienie zapadło z naruszeniem art. 35 ust. 8 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czas od dnia nałożenia postanowieniem z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane obowiązku uzupełnienia braków projektu, do momentu upływu terminu wyznaczonego na ich uzupełnienie (bądź wcześniejszego ich uzupełnienia), stanowi okres niezawinionej przez organ prowadzący postępowanie zwłoki, który należy uwzględnić ustalając termin w jakim rozpoznano wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazując na przytoczone wyżej okoliczności uchylił zaskarżone postanowienie na mocy art. 145 § 1 pkt 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej zwanej p.p.s.a.).

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w oparciu o podstawę naruszenia przepisu art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane w związku z art. 35 ust. 3 i 8 tej ustawy, przez błędną wykładnię i przyjęcie, że wyznaczony w trybie art. 35 ust. 3 ustawy termin do usunięcia braków wniosku, wynikających z naruszenia wymagań, określonych w ust. 1 tego przepisu jest terminem przewidzianym w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, o których mowa w ust. 8 przepisu, co skutkuje przedłużeniem 65 - dniowego terminu na wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę.

Wskazując na tak sformułowany zarzut strona składająca skargę kasacyjną wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i oddalenie skargi Prezydenta Miasta Krakowa, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania, oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Prezydent Miasta Krakowa podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny, zważył, co następuje:

Pełnomocnik strony wnoszącej skargę kasacyjną, cofnął tę skargę. W związku z cofnięciem skargi kasacyjnej Prezydent Miasta Krakowa nie zgłosił zastrzeżeń.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał wycofanie skargi kasacyjnej za dopuszczalne, bowiem czynność ta nie zmierza ani do obejścia prawa, ani też nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

Z tego względu na podstawie art. 60, art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. należało umorzyć postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.