Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987176

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 września 2015 r.
II OSK 2861/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "R." w B. o sprostowanie uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2015 r. sygn. akt II OSK 2861/13 w sprawie skargi kasacyjnej N. Spółki Handlowej Sp. z o.o. z siedzibą w N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 23 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Lu 371/13 w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "R." w B. na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2015 r. sygn. akt II OSK 2861/13 w ten sposób, że na stronie 8 (ósmej) uzasadnieniu wyroku, w zdaniu ostatnim, po słowach "Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła" słowa "Spółdzielnia Mieszkaniowa "R." w B." zastąpić słowami "N. Spółka Handlowa Sp. z o.o. w N.."

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 16 września 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "R." w B. zwróciła się o sprostowanie oczywistego błędu w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2015 r. sygn. akt II OSK 2861/13.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że na stronie 8 uzasadnienia wyroku II OSK 2861/13 ostatnie zdanie o treści "Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła Spółdzielnia Mieszkaniowa "R." w B." jest oczywistą omyłką.

Zgodnie ze stanem faktycznym, właściwa treść powyższego zdania winna zawierać stwierdzenie "Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła N. Spółka Handlowa sp. z o.o." - uczestnik postępowania sądowo administracyjnego" (k. 268, 274-280, 286 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 156 § 1 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), Naczelny Sąd Administracyjny może z urzędu sprostować w wyroku (w tym w jego uzasadnieniu) niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie może nastąpić również na żądanie strony (J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis 2012 r., s. 414, uw. 2, 3).

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej osoby sporządzającej komputerową wersję uzasadnienia przy pomocy edytora tekstu, błędnie wskazano na stronie 8 uzasadnienia wyroku II OSK 2861/13, że skargę kasacyjną do Sądu wniosła "Spółdzielnia Mieszkaniowa "R." w B.", mimo że skargę kasacyjną wniosła wyłącznie N.Spółka Handlowa sp. z o.o. w N. i ta właśnie Spółka została prawidłowo wskazana w protokole rozprawy z dnia 18 czerwca 2015 r., w rubrum wyroku i punkcie 2 (drugim) in principio sentencji wyroku (k. 80-86, 267, 268 akt sądowych).

W tym stanie rzeczy, dla przywrócenia rzeczywistej woli Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.