II OSK 2845/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3095281

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2020 r. II OSK 2845/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łuczaj.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku M. N. i H.W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej i poprzedzającej ją decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2020 r. sygn. akt IV SA/Po 86/20 w sprawie ze skargi M. N. i H. W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia do stanu poprzedniego ściany elewacji budynku postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) października 2019 r. nr (...) (znak: (...)).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2020 r. sygn. akt IV SA/Po 86/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu M. N. i H. W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia do stanu poprzedniego ściany elewacji budynku, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) października 2019 r. nr (...) (znak: (...)), i zasądził od organu na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania.

Skargą kasacyjną (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zaskarżył powyższy wyrok w całości.

W piśmie z dnia 10 października 2020 r. stanowiącym odpowiedź na skargę kasacyjną, M. N. i H.W. zawarli wniosek o wstrzymanie zaskarżonej oraz poprzedzającej ją decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże po przekazaniu skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 3 p.p.s.a.). Stosownie natomiast do treści art. 152 § 1 p.p.s.a., w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba, że sąd postanowi inaczej.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, że zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 lipca 2020 r. sygn. akt IV SA/Po 86/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zarówno kwestionowaną przez skarżących decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2019 r. jak i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) października 2019 r. Mając zatem na uwadze, że w niniejszej sprawie Sąd I instancji wydał wyrokuwzględniający skargę, jak również treść art. 152 § 1 p.p.s.a. oraz okoliczność, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie postanowił w tej kwestii inaczej, wskazać należy, iż zaskarżona jak i poprzedzająca ją decyzja nie wywołują skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się ww. wyroku. Jeżeli Sąd I instancji nieprawomocnym wyrokiem uchylił objęte przedmiotowym wnioskiem decyzje, to przyjąć należy, że rozstrzygnięcie to wywiera taki sam skutek co wstrzymanie wykonania aktu lub czynności na podstawie art. 61 § 2 i 3 p.p.s.a. Oznacza to, że decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) oraz decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) października 2019 r. nr (...) (znak: (...)) - ze względu na jednoznaczną dyspozycję art. 152 § 1 p.p.s.a. - nie wywołują skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 86/20, a zatem nie podlegają one wykonaniu do dnia rozpoznania skargi kasacyjnej organu odwoławczego przez Naczelny Sąd Administracyjny. Dlatego też kwestia dotycząca rozstrzygnięcia o wstrzymaniu wykonania ww. decyzji stała się bezprzedmiotowa.

Uznanie, że postępowanie z wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji stało się bezprzedmiotowe powoduje, że stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., należało orzec o jego umorzeniu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 193 i art. 152 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.