Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987172

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 października 2015 r.
II OSK 2809/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku M. M. - B., E. M. i J. M. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. akt II OSK 2809/13 w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz M. M. - B., E. M. i J. M. poprzez zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych w sprawie ze skargi M. M. - B., E. M., J. M. i M. M. na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania budynku postanawia: oddalić wniosek o uzupełnienie wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony przez M. M. -B., E. M., J. M. i M. M. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2013 r. sygn. akt VII SA/Wa 368/13 oraz postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) (pkt 1 wyroku), zasądził od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz M. M. -B., E. M. i J. M. solidarnie kwotę 3.000 zł złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (pkt 2 wyroku) oraz zasądził od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz M. M. kwotę 3.000 zł złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (pkt 3 wyroku).

W piśmie z dnia 7 września 2015 r. pełnomocnik M. M. -B., E. M. i J. M. wniósł o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. akt II OSK 2809/13 w zakresie "zwrotu kosztów postępowania sądowego od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz M. M. -B., E. M. i J. M. poprzez zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych". W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżących kasacyjnie wskazał, że zgodnie z treścią § 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 6 rozporządzenia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (...) wynagrodzenie pełnomocnika liczone od wartości przedmiotu zaskarżenia tj. kary administracyjnej w kwocie 75 000 złotych winno wynieść 3600 złotych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.- p.p.s.a.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu, a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

W niniejszej sprawy, Naczelny Sąd Administracyjny w punkcie 2 wyroku orzekł o kosztach postępowania, tj. zasądził je od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz M. M. -B., E. M. i J. M. solidarnie kwotę 3.000 zł złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, a wyrok zawiera wszystkie wymagane prawem elementy. Stwierdzić też trzeba, iż wobec tego, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocny nie jest też możliwa zmiana tegoż orzeczenia. Z tych też przyczyn domaganie się w rozpoznawanym wniosku, by na mocy art. 157 § 1 p.p.s.a. uzupełniono wyrok poprzez zasądzenie wyższych kosztów postępowania stanowi faktycznie wniosek o zmianę tej części prawomocnego wyroku, co jest niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe względy Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 157 w związku z art. 193 p.p.s.a. jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.