Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987152

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 października 2015 r.
II OSK 2557/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej K. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2567/14, o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi k.r. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...), w przedmiocie nakazania usunięcia odpadu postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r., IV SA/Wa 2567/14, odrzucił skargę K. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) lipca 2014 r. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadu.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w dniu 2 grudnia 2014 r. K. B. wniosła skargę na decyzję z dnia 15 lipca 2014 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2567/14 WSA w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

W dniu 5 lutego 2015 r. skarżąca wniosła za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie skargę na decyzję z dnia 15 lipca 2014 r. zawierającą tożsame zarzuty jak skarga z dnia 2 grudnia 2014 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 maja 2015 r. sygn. akt II OZ 442/15 oddalił zażalenie K. B. na postanowienie z dnia 23 stycznia 2015 r.

Dalej Sąd podniósł, że zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Skoro zaskarżona decyzja została doręczone skarżącej w dniu 21 lipca 2014 r., to określony w art. 53 § 1 p.p.s.a. trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi rozpoczął bieg w dniu 22 lipca 2014 r., a ostatni jego dzień przypadał na dzień 20 sierpnia 2014 r.

Skarga została złożona do Sądu za pośrednictwem organu dopiero w dniu 2 grudnia 2014 r. Termin do wniesienia skargi nie został skarżącej przywrócony zgodnie z postanowieniem z dnia 23 stycznia 2015 r., utrzymanym w mocy w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2015 r. Zatem skarga została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

K. B. w skardze kasacyjnej od powyższego orzeczenia zarzuciła naruszenie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 86 § 1 i 3 p.p.s.a. przez pominięcie, że w dacie wydania zaskarżonego postanowienia w aktach sprawy złożony był wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi, który nie został rozpoznany, co stanowi naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż przed rozpoznaniem tego wniosku nie było podstaw do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W uzasadnieniu podkreśliła, że WSA winien przed ostatecznym rozstrzygnięciem dopuszczalności i skuteczności wniesienia skargi na decyzję administracyjne rozpoznać wniosek skarżącej w przedmiocie przywrócenia jej terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi. W razie uwzględnienia tego wniosku dalszemu rozpoznaniu podlegałby wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzje administracyjne, który dotychczas ze względów proceduralnych nie został rozpoznany merytorycznie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwanej dalej "p.p.s.a.") Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę wyłącznie nieważność postępowania, której przesłanki określone zostały w § 2 wymienionego przepisu.

Wobec niestwierdzenia przyczyn nieważności, skargę kasacyjną należało rozpoznać w granicach przytoczonych w niej podstaw.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 p.p.s.a. termin do wniesienia skargi wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Uchybienie terminowi zakreślonemu w powołanym przepisie powoduje, że sąd jest obowiązany skargę odrzucić (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.), chyba że stosownie do treści art. 86 p.p.s.a. na wniosek strony i przy spełnieniu przesłanek przewidzianych w tym przepisie termin do wniesienia skargi zostanie przywrócony. Zgodnie z poglądem prezentowanym w orzecznictwie i piśmiennictwie odrzucenie skargi wniesionej po terminie, w przypadku gdy został złożony wniosek o przywrócenie terminu, możliwe jest dopiero po prawomocnym rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu (patrz. wyrok NSA z dnia 18 lutego 2005 r. sygn. akt OSK 1041/04, Lex 156412; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, str. 472 oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek, Warszawa 2009, wydanie 3, s. 260).

Zatem do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku o przywrócenie skarżącej terminu do wniesienia skargi przedwczesne jest orzekanie o odrzuceniu jego skargi. W przypadku bowiem, gdy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi zostanie przez stronę złożony przed odrzuceniem skargi, kwestia przywrócenia terminu powinna być przez Sąd rozpoznana w pierwszej kolejności, gdyż w razie uwzględnienia wniosku i przywrócenia skarżącej terminu do wniesienia skargi brak jest podstaw prawnych do jej odrzucenia.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego powyższy pogląd znajduje zastosowanie również w przypadku złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca przed wydaniem zaskarżonego postanowienia, w dniu 5 lutego 2015 r. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W aktach sprawy (k. 48) znajduje się zarządzenie Sędziego sprawozdawcy z dnia 31 marca 2015 r., zgodnie z którym wniosek z dnia 5 lutego 2015 r. miał być rozpoznany po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Mimo to Sąd Wojewódzki wydał zaskarżone postanowienie o odrzuceniu skargi i nie rozpoznał tego wniosku.

W tej sytuacji zasadnie w skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 86 § 1 i 3 p.p.s.a. Biorąc pod uwagę fakt kolejności czynności podjętych w sprawie przez Sąd Wojewódzki, należało uznać zaskarżone postanowienie za przedwczesne.

Rzeczą Sądu Wojewódzkiego na dalszym etapie sprawy będzie rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Z tych wszystkich względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 182 § 1 i 3 p.p.s.a., uchylił zaskarżone postanowienie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.