Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987148

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 października 2015 r.
II OSK 2521/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zawartego w skardze kasacyjnej M. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 937/14, oddalającego skargę Ma. B. na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie z dnia (...) sierpnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 937/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę M. B. na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2014 r. Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Parczewie z dnia (...) czerwca 2014 r., w przedmiocie rozbiórki części nadziemnej budynku gospodarczego o wymiarach zewnętrznych rzutu poziomego 4,90 x 5,85 m, zlokalizowanego na działce nr 581 położonej przy ul. Krzywej 4 w Parczewie, wykonanej bez wymaganego pozwolenia na budowę.

Marian Bloch w skardze kasacyjnej od powyższego wyroku wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Po oddaleniu skargi, skarżący, który wniósł skargę kasacyjną może wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (por. uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2007 r., I GPS 1/07, ONSAiWSA z 2007 r. Nr 4, poz. 77).

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. zwana dalej "p.p.s.a.") sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu powołana została do tymczasowej ochrony przed negatywnymi i nieodwracalnymi skutkami, jakie mógłby dla strony wywołać taki akt, zanim zostanie zbadany przez sąd administracyjny pod kątem legalności. Okoliczności przemawiające za wstrzymaniem aktu powinna przedstawić w pierwszej kolejności wnioskująca strona, jednak sąd administracyjny zasadność jej wniosku bada z uwzględnieniem argumentów nie tylko w nim podniesionych, ale także w aspekcie całokształtu okoliczności sprawy. Sąd ma zatem obowiązek uwzględniać wynikające z akt sprawy fakty przemawiające za wstrzymaniem lub odmową wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Podkreślić należy, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków oznacza, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego, nie chodzi o ocenę, czy dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego jest słuszne, czy też nie, ale o ocenę, czy może powstać znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki wywołane wykonaniem tej rozbiórki, jeżeli okazałoby się, że w wyniku uwzględnienia skargi rozbiórka nie powinna być przeprowadzona.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nakaz rozbiórki, ze swojej istoty, wiąże się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. W sprawach budowlanych, w których zazwyczaj chodzi o budowę lub rozbiórkę obiektu, trwałe skutki wykonania decyzji administracyjnych są w istocie nieuniknione. Tak też mogłoby być w przypadku wykonania przez stronę skarżącą zaskarżonego aktu, tj. rozbiórki wskazanego obiektu. Ewentualna szkoda poniesiona wskutek rozbiórki spornego obiektu budowlanego wiąże się również z poniesieniem nakładów finansowych w celu wykonania nałożonego obowiązku.

Mając na uwadze zebrany w aktach materiał dowodowy, należało przyjąć, że zasadne w rozpoznawanej sprawie będzie zastosowanie instytucji wstrzymania wykonania decyzji.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.