Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987146

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 października 2015 r.
II OSK 2511/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Robert Sawuła.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku T. M. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr (...) z dnia (...) stycznia 2014 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej T. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Kr 519/15 oddalającego skargę T. M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia (...) marca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Kr 519/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej WSA) w Krakowie oddalił skargę T. M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia (...) marca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania.

W treści skargi kasacyjnej T. M. od wyroku WSA w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015 r. pełnomocnik zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr (...) z dnia (...) stycznia 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych pn.: "nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnic, parteru i poddasza budynku wielorodzinnego na cele usługowo-mieszkalne, położonego w Krakowie, przy ul. (...), z infrastrukturą techniczną: wodno-kanalizacyjną, gazową, grzewczą, wentylacji, elektryczną, na działce nr (...) obr. 1 Śródmieście".

Uzasadniając wniosek pełnomocnik skarżącego stwierdził, że żądanie wstrzymania niniejszej decyzji ma służyć obronie interesów wnoszącego skargę. Wskazuje, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr (...) spowoduje trwałą modyfikację bryły oraz kubatury budynku położonego przy ul. (...) w Krakowie, jak również znacząco wpłynie na układ oraz wielkość znajdujących się w tym obiekcie pomieszczeń oraz piwnic. Skutki te, zdaniem strony skarżącej, trzeba zakwalifikować jako co najmniej trudne do odwrócenia. Ponadto nieruchomość ta, niezgodnie z zatwierdzonym w decyzji nr (...) projektem budowlanym, jest prezentowana przez inwestora jako budynek o przeznaczeniu usługowo-biurowym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy (zob. uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 16 kwietnia 2007 r., sygn. akt I GPS 1/07, ONSAiWSA z 2007 r. Nr 4, poz. 77).

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr (...) z dnia (...) stycznia 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych pn.: "nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnic, parteru i poddasza budynku wielorodzinnego na cele usługowo-mieszkalne, położonego w Krakowie, przy ul. (...), z infrastrukturą techniczną: wodno-kanalizacyjną, gazową, grzewczą, wentylacji, elektryczną, na działce nr (...) obr. 1 Śródmieście", o której wstrzymanie wykonania skarżący wniósł - mieści się w granicach niniejszej sprawy.

Jednakże, w ocenie Sądu, wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia (...) stycznia 2014 r. nie zasługuje na uwzględnienie.

Z konstrukcji powyższego przepisu wyłaniają się dwie podstawowe dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zasady. Po pierwsze, postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji jest postępowaniem prowadzonym na wniosek skarżącego, a więc Sąd nie jest uprawniony do działania z urzędu, a jedynie w zakresie, na jaki wskazuje skarżący w treści swego wniosku. Nie jest dopuszczalna, zatem samodzielna konkretyzacja rzeczywistej woli autora wniosku przez Sąd. Po drugie, postępowanie to dotyczy, co do zasady możliwości wstrzymania zaskarżonej do sądu decyzji, choć nie wyklucza to możliwości wstrzymania również i innych aktów wydanych w granicach tej samej sprawy. Brak stosownego uzasadnienia wniosku, wykluczał zatem w tej sprawie możliwość udzielenia skarżącemu ochrony tymczasowej.

W rozpoznawanej sprawie skarżący nie przytoczył takich okoliczności, które mogłyby uzasadniać wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia (...) stycznia 2014 r. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego spowoduje trwałą modyfikację bryły oraz kubatury budynku położonego przy ul. (...) w Krakowie, jak również wpłynie znacząco na układ oraz wielkość znajdujących się w tym obiekcie pomieszczeń oraz piwnic nie stanowi dla skarżącego trudnego do odwrócenia skutku. Chodzi przede wszystkim o ten skutek dotyczący samego skarżącego, a nie inwestora. Ponadto podzielić należy wywody sądu I instancji w postanowieniu tego sądu z dnia 10 czerwca 2015 r. o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia (...) stycznia 2014 r., że w przypadku realizacji obiektu budowlanego nie chodzi o ocenę, czy zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne wywołuje dopuszczalne czy niedopuszczalne skutki dla otoczenia, ale o ocenę, czy może powstać znaczna szkoda dla skarżącego lub trudne do odwrócenia skutki wywołane wykonaniem obiektu wobec skarżącego. Trudno tez uznać za trafne stanowisko skarżącego, że owe trudne do odwrócenia skutki dotyczące hipotetycznej rozbiórki już zrealizowanych prac stanowiłyby taką trudność dla samego inwestora. Rozbiórka (ewentualna) budynku w całości lub w części może być jedynie pośrednim skutkiem i to daleko idącym orzeczenia Sądu w tej sprawie i nie obciąży ona samego skarżącego, tylko ewentualnie inwestora. Tym samym należy jeszcze raz podkreślić, hipotetycznie przyjmując, że w sytuacji, gdy w związku z uchyleniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i brakiem możliwości jej legalizacji inwestor musiałby np. rozebrać cześć swojego obiektu budowlanego - to nie stanowi taka sytuacja dla skarżącego trudnego do odwrócenia skutku.

Naczelny Sąd Administracyjny analizując projekt budowlany na potrzeby jedynie orzekania w przedmiocie wstrzymania wykonywania decyzji dochodzi do przekonania, że zakres nadbudowy i przebudowy nie powoduje dla skarżącego nadmiernych uciążliwości. Skarżący nie wskazał także w jaki sposób wykonanie decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę budynku może wpłynąć na wykonywanie przez niego prawa własności lub innego prawa.

Z tych wszystkich względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., oddalił wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.