Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987144

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 października 2015 r.
II OSK 2504/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Robert Sawuła.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku J. M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej J. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Kr 1/15 oddalającego skargę J. M. i M. M. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia (...) listopada 2014 r., Nr (...), znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Kr 1/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej WSA) w Krakowie oddalił skargę J. M. i M. M. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej MWINB) w Krakowie z dnia (...) listopada 2014 r., Nr (...), znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki.

W treści skargi kasacyjnej J. M. od wyroku WSA w Krakowie z dnia 6 maja 2015 r. pełnomocnik zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji MWINB z dnia (...) listopada 2014 r. utrzymującej w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego-ziemskiego w Krakowie z dnia (...) lipca 2014 r. ((...)) wydaną na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, dalej uPb) nakazującej M. M. - właścicielce działki nr (...) w (...) - wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego typu "blaszak" o wymiarach w rzucie po obrysie 5x3 m posadowionego na działce nr (...) w (...), wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę.

Zdaniem pełnomocnika skarżącego wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest oczywiście uzasadniony jako, że nakaz rozbiórki może spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przepis ten z uwagi na treść art. 193 p.p.s.a. ma zastosowanie również w postępowaniu przed Naczelnym Sadem Administracyjnym (zob. uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 16 kwietnia 2007 r., sygn. akt I GPS 1/07, ONSAiWSA z 2007 r. Nr 4, poz. 77).

Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. powinno zostać oparte na wymienionych w tym przepisie przesłankach tj. możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Spełnienie choćby jednej z tych przesłanek umożliwia wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Prawodawca nie uzależnia udzielenia ochrony tymczasowej z art. 61 § 1 p.p.s.a. od udowodnienia wystąpienia ww. przesłanek. Wystarczy uprawdopodobnić zaistnienie tego rodzaju okoliczności.

Wskazać należy, że ciężar uprawdopodobnienia okoliczności świadczących o istnieniu przesłanek wskazanych w ww. przepisie spoczywa na wnioskującym. We wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji należy przedstawić takie możliwe konsekwencje jej wykonania, które mogą spowodować znaczną szkodę lub doprowadzić do powstania trudnych do odwrócenia skutków.

Rozpatrując złożony wniosek stwierdzić należy, że wykonanie zaskarżonej decyzji MWINB z dnia (...) listopada 2014 r., dotyczącej rozbiórki obiektu budowlanego typu "blaszak", w ocenie NSA, nie wywołałoby trudnych do odwrócenia skutków ani znacznej szkody.

W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że w sprawach budowlanych, w których zazwyczaj chodzi o budowę lub rozbiórkę obiektu, trwałe skutki wykonania decyzji administracyjnych są w istocie nieuniknione. Jednak każdy przypadek rozbiórki należy rozpatrywać indywidualnie odnosząc go do realiów sprawy.

W rozpatrywanej sprawie nakaz dotyczy obiektu budowlanego typu "blaszak" o wymiarach w rzucie po obrysie 5x3 m posadowionego na działce nr (...) w (...). Konstrukcję obiektu stanowią elementy stalowe z profili ceowników, ściany z blachy trapezowej i elementów stalowych. Dach - jednospadowy z blachy trapezowej, oparty na ceownikach stalowych i drewnianych krokwiach. Służy on do przechowywania narzędzi i sprzętu gospodarczego. Jak wynika ze stanowiska skarżących (k. 127 akt sądowych) obiekt nie jest na stale połączony z gruntem.

Oczywiście rozbiórka tego obiektu pociągnie ze sobą określone koszty ale nie doprowadzi do powstania znacznej szkody po stronie zobowiązanego. Skarżący zaś lakonicznie uzasadnił wniosek, ograniczając się tylko do stwierdzenia, że nakaz rozbiórki może spowodować trudne do odwrócenia skutki. Jednak skutki te należy szczegółowo uzasadnić oraz wykazać wystąpienie ich w stosunku do składającego dany wniosek. Takich argumentów skarżący nie podał. Skarżący nie wskazał też na czym polegać miałaby znaczna szkoda na skutek rozbiórki przedmiotowego obiektu.

Podkreślić trzeba, że skarżący nie wnioskowali o ochronę tymczasową na etapie postępowania przed WSA w Krakowie.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, argumentacja przedstawiona przez skarżącego nie uzasadnia wstrzymania wykonania tej konkretnej decyzji o rozbiórce.

Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.