II OSK 2500/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3157410

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2020 r. II OSK 2500/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. B. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK 346/20 w sprawie ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt III SA/Łd 482/19 w sprawie ze skargi J. B. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie opłaty za przechowywanie broni w depozycie postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK 346/20 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną J. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt III SA/Łd 482/19 w sprawie ze skargi J. B. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie opłaty za przechowywanie broni w depozycie.

Pismem z dnia 1 września 2020 r. J. B. wniósł sporządzoną osobiście skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK 346/20.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o wznowienie postępowania podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 276 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; zwana dalej: "p.p.s.a."), do skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej. Jednakże, gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się odpowiednio przepisy art. 175 p.p.s.a. Odesłanie to oznacza, że skargę o wznowienie postępowania może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny, zaś w sprawach podatkowych również doradca podatkowy, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy (art. 175 § 1 i 3 p.p.s.a.). Powyższych ograniczeń nie stosuje się, gdy skargę o wznowienie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem oraz w przypadku prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka (art. 175 § 2 p.p.s.a.). Zatem skarga o wznowienie postępowania powinna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, pod rygorem jej odrzucenia (art. 178 p.p.s.a.). W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że niedopełnienie tego obowiązku jest brakiem nieusuwalnym skargi o wznowienie postępowania, który powoduje jej odrzucenie bez uprzedniego wzywania do usunięcia braku formalnego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 193 i art. 276 p.p.s.a. (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 1121, teza 6 do art. 276 i powołane tam orzecznictwo).

W przedmiotowej sprawie skarżący nie wskazał, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 175 § 1 p.p.s.a. Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie została sporządzona przez jednego z profesjonalnych pełnomocników wymienionych w art. 175 p.p.s.a., lecz przez skarżącego osobiście, co skutkuje jej odrzuceniem.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 276 i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.