Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987143

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 października 2015 r.
II OSK 2491/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku K. K. o wstrzymanie zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej K. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 29 maja 2015 r. sygn. akt II SA/Gl 1474/14 oddalającego skargę K. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 29 maja 2015 r., sygn. akt II SA/GL 1474/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę K. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z (...) września 2014 r. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego.

K. K. w skardze kasacyjnej od powyższego wyroku wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nakazującej rozbiórkę ogrodzenia zlokalizowanego na działce nr (...) w miejscowości (...), gmina (...) przy ul. (...). W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że brak wstrzymania może spowodować dla niego nieodwracalne skutki w postaci rozbiórki ogrodzenia. Rozbiórka ogrodzenia spowoduje jego całkowite zniszczenie, co narazi skarżącego na dotkliwą szkodę materialną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Po oddaleniu skargi, skarżący, który wniósł skargę kasacyjną może wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego do sądu aktu administracyjnego (por. uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2007 r., sygn. akt I GPS 1/07; ONSAiWSA z 2007 r. Nr 4, poz. 77). Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.). Przesłanki w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. należy wiązać z sytuacją, która może powstać, gdy zaskarżony do sądu akt administracyjny zostanie wykonany, a następnie na skutek uwzględnienia skargi akt ten zostanie wzruszony. O takim potencjalnym niebezpieczeństwie jest mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. i z tą sytuacją należy wiązać możliwość wyrządzenia szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. W rozpoznawanej sprawie przytoczone przez skarżącego okoliczności uzasadniają wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wyrażone w wydanym na etapie postępowania przed Sądem I instancji postanowieniu z 12 stycznia 2015 r., którym wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji. Zauważyć bowiem należy, że o ile przesłanka niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody musi być każdorazowo doprecyzowana przez wnioskodawcę i w tym zakresie wniosek wymaga uzasadnienia przez jego autora, to w sytuacji, gdy wnioskiem o wstrzymanie wykonania objęta jest decyzja nakazująca dokonanie rozbiórki, niejako z jej przedmiotu wynikać będzie wystąpienie drugiej przesłanki z art. 61 § 3 p.p.s.a. "trudnych do odwrócenia skutków". W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, że decyzja nakazująca rozbiórkę w przypadku jej wykonania, a następnie ewentualnego uchylenia przez sąd, jest tego rodzaju rozstrzygnięciem, które może spowodować wyrządzenie stronie znacznej szkody i trudne do odwrócenia skutki (por. postanowienia NSA z 1 marca 2011 r., II OZ 118/11, z 27 listopada 2009 r., II OZ 1040/09, z 10 marca 2008 r., II OZ 202/08, z 6 grudnia 2006 r., II OZ 1352/06, czy z 28 kwietnia 2005 r., II OZ 276/05).

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.