Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1138170

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 marca 2012 r.
II OSK 2490/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sędziowie: NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz (spr.), del. WSA Maria Werpachowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej H. S. - K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2010 r. sygn. akt II SA/Łd 481/10 w sprawie ze skargi H. S. - K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2.

zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz H. S. - K. kwotę 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) zł uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 481/10, oddalił skargę H. S. - K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną złożyła H. S. - K.

W dniu 9 marca 2012 r. skarżąca złożyła w Sądzie pismo, którym cofnęła skargę kasacyjną, co potwierdziła również na rozprawie w dniu 9 marca 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Stosownie do art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W niniejszej sprawie Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać cofnięcie skargi kasacyjnej za niedopuszczalne.

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Mając powyższe na uwadze, ze względu na cofnięcie skargi kasacyjnej przez skarżącą H. S. - K., należało umorzyć postępowanie kasacyjne.

W takim stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.