Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987142

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 października 2015 r.
II OSK 2488/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej P. J. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 8 lipca 2015 r. sygn. akt II SA/Wr 375/15 w zakresie odrzucenia skargi P. J. na decyzję Wojewody (...) z (...) marca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 8 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę P. J. na decyzję Wojewody (...) z (...) marca 2015 r. uchylającą decyzję Starosty Powiatu (...) z (...) grudnia 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu E. R. pozwolenia na budowę i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji wskazał, że skarga została wniesiona w dniu 23 kwietnia 2015 r., czyli z uchybieniem trzydziestodniowego terminu wskazanego w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a. Zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi strony skarżącej - adw. H. M. w dniu 23 marca 2015 r., dlatego termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 22 kwietnia 2015 r. Z tych przyczyn skarga została odrzucona na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wniósł P. J., zaskarżając je w całości i domagając się jego uchylenia. Zarzucił naruszenie prawa procesowego, tj. art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżący wskazał, że skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 22 kwietnia 2015 r., a zatem w terminie. Do skargi kasacyjnej załączył kserokopię strony książki nadawczej, z której wynika, że przesyłka zawierająca skargę została nadana w dniu 22 kwietnia 2015 r., a nie w dniu 23 kwietnia 2015 r. (k. 60).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w niniejszej sprawie jest bezsporne, że zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 23 marca 2015 r., zaś termin do złożenia skargi upływał, zgodnie z treścią art. 53 § 1 p.p.s.a., w dniu 22 kwietnia 2015 r. Przedmiotem spornym jest natomiast moment wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na stemplu pocztowym na kopercie, w której wniesiono skargę widnieje data 23 kwietnia 2015 r. (k. 7), natomiast skarżący przedstawił dowód w postaci kopii strony z książki nadawczej, z którego wynika, że skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 22 kwietnia 2015 r., czyli w ostatnim dniu trzydziestodniowego terminu. Na kopercie widnieje taki sam numer przesyłki jak w książce nadawczej. Skarżący wywiódł zatem skutecznie, że skarga została wniesiona z zachowaniem ustawowego terminu.

Tym samym przyjąć należało, że ustalenie Sądu pierwszej instancji, iż skarga została wniesiona z uchybieniem trzydziestodniowego terminu, wobec przedstawionego przez skarżącego dowodu nadania skargi w terminie, było nieprawidłowe, a w konsekwencji odrzucenie skargi nastąpiło z naruszeniem art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Z tej przyczyny Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.