Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2652869

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
II OSK 2473/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Z. (...) z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 1700/16 w sprawie ze skargi S. (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2016 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia:

1. umorzyć postępowanie kasacyjne,

2. zwrócić S. (...) z siedzibą w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 1700/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę S. (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2016 r., nr (...), w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył Z. (...) w W.

Pismem z dnia 1 kwietnia 2019 r. S. (...) w W. reprezentowany przez pełnomocnika cofnął skargę kasacyjną od powołanego na wstępie wyroku. Do ww. pisma załączono postanowienie Sądu Rejonowego (...) z dnia (...) grudnia 2017 r., sygn. akt (...), na mocy którego postanowiono o odwołaniu zarządcy tymczasowego (...) oraz wyznaczono syndyka.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W rozpatrywanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne, określone w ww. art. 60 p.p.s.a.

W związku z tym, że strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę kasacyjną, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.