Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987133

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 października 2015 r.
II OSK 2431/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku M. L. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej M. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 marca 2015 r. sygn. akt II SA/Lu 360/14 w sprawie ze skargi M. L. na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku wymiany istniejącego pokrycia dachowego postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

M. L. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 marca 2015 r. sygn. akt II SA/Lu 360/14 oddalającego jej skargę na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) nakładającą na skarżącą obowiązek wymiany istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę płaską lub blachodachówkę na budynku mieszkalnym zlokalizowanym w L.

W skardze kasacyjnej skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie z dnia (...) lutego 2014 r. oraz decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie z dnia (...) grudnia 2013 r. podnosząc, że jej wykonanie spowoduje trudne do odwrócenia skutki, duże koszty wymiany oraz materiału.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Po oddaleniu skargi, skarżący, który wniósł skargę kasacyjną może wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (por. uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2007 r., I GPS 1/07, ONSAiWSA z 2007 r. Nr 4, poz. 77).

Rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji należy zauważyć, że z konstrukcji przepisu, dopuszczającego wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez Sąd wynika, że to na wnioskującym spoczywa ciężar wykazania, iż w przypadku odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu wystąpić może niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

W przypadku decyzji nakładającej na skarżącą obowiązek wymiany istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę płaską lub blachodachówkę na budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Łukowie już z jej istoty wynika, iż jej wykonanie może powodować trudne do odwrócenia skutki oraz znaczną szkodę. W okolicznościach niniejszej sprawy, wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione. W wyniku skargi kasacyjnej może zostać uchylone orzeczenie Sądu I instancji oddalające skargę na decyzję, o której wstrzymanie wykonania wnosi strona skarżąca, a z argumentacji skargi kasacyjnej wynika zaś, że w wyniku jej wykonania mogą nastąpić skutki, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Z tych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.