Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2728470

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 października 2019 r.
II OSK 236/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Rady Miasta G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 września 2017 r., sygn. akt IV SA/Gl 320/17 w sprawie ze skargi Wojewody (...) na uchwałę Rady Miasta G. z dnia (...) czerwca 2014 r., nr (...) w przedmiocie nadania statutu Osiedlu (...) postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 14 września 2017 r., sygn. akt IV SA/Gl 320/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu skargi Wojewody (...), stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta G. z dnia (...) czerwca 2014 r., nr (...), w przedmiocie nadania statutu Osiedlu (...).

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyła Rada Miasta G.

Pismem z dnia 18 września 2019 r. skarżąca kasacyjnie reprezentowana przez pełnomocnika cofnęła skargę kasacyjną od powołanego na wstępie wyroku.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W rozpatrywanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne, określone w ww. art. 60 p.p.s.a.

W związku z tym, że strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę kasacyjną, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.