II OSK 230/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241793

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2017 r. II OSK 230/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku T. P. i K. P. o wstrzymanie wykonania decyzji M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie ze skargi kasacyjnej T. P. i K. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia z dnia 21 lipca 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1047/15 w sprawie ze skargi T. P. i K. P. na decyzję nr... M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 8 czerwca 2015 r., znak:. w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia wstrzymać wykonanie decyzji M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1047/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę T. P. i K. P. na decyzję nr... M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 8 czerwca 2015 r., znak:. w przedmiocie nakazu rozbiórki.

W skardze kasacyjnej T. P. i K. P. wnieśli o wstrzymanie wykonania decyzji nr... M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 8 czerwca 2015 r., znak:. w przedmiocie nakazu rozbiórki, na podstawie art. 193 w zw. z art. 61 § 3 p.p.s.a. z uwagi na fakt, iż odmowa wstrzymania wykonalności decyzji wydanej przez organ nadzoru budowlanego II instancji skutkować będzie powstaniem trudnych do odwrócenia skutków w postaci rozbiórki obiektu budowlanego.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że zdaniem skarżących kasacyjnie celowym jest uwzględnienie przez Sąd II instancji złożonego na podstawie art. 193 w zw. z art. 61 § 3 p.p.s.a. wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez organ nadzoru budowlanego II instancji do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Skarżący podkreślili, że odmowa wstrzymania wykonania ww. decyzji skutkować będzie rozbiórką obiektu budowlanego, którego dotyczy przywołana powyżej decyzja, przed rozpatrzeniem złożonej skargi kasacyjnej, a bezsprzecznie rozbiórka obiektu budowlanego jest rozumiana w orzecznictwie sądów administracyjnych, jako przypadek zaistnienia trudnych do odwrócenia skutków.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że w postępowaniu wszczętym skargą kasacyjną możliwe jest wydanie postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji jedynie na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a.

Sąd może, stosownie do treści art. 61 § 3 p.p.s.a. na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności. Przesłanką wstrzymania zaskarżonego aktu jest zajście niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie chodzi przy tym o jakiekolwiek skutki i jakąkolwiek szkodę, ale o szkodę i skutki kwalifikowane, tzn. przekraczające normalne następstwa związane z wykonywaniem aktu. Sąd administracyjny, wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie, powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o wniosek skarżącego, jak i materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy i ocenić, czy występują wymienione przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. Jednakże uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt FZ 474/04, z dnia 31 sierpnia 2004 r., sygn. akt FZ 267/04, z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt I FSK 1263/12).

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że wyrokiem z dnia 21 lipca 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1047/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę T. P. i K. P. na decyzję nr... M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 8 czerwca 2015 r., znak:. w przedmiocie nakazu rozbiórki.

W przedmiotowej sprawie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w N. T. decyzją z dnia 17 lutego 2014 r., nr..., znak:. nakazał inwestorowi T. P. dokonać rozbiórki rozbudowanej części budynku mieszkalno-usługowego (zakład stolarski) o funkcji garażowo-gospodarczej o wymiarach w rzucie 5,5 x 8,7 m zlokalizowanej od strony wschodniej budynku na dz. nr ewid.... położonej w miejscowości Obidowa. Po rozpatrzeniu odwołania T. P. oraz zleceniu organowi I instancji dodatkowego postępowania dowodowego na podstawie art. 136 k.p.a. M. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. decyzją z dnia 8 czerwca 2015 r., znak... uchylił powyższą decyzję w całości i na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nakazał inwestorowi T. P.: (1) dokonać rozbiórki rozbudowanej części budynku mieszkalno-usługowego o funkcji garażowo-gospodarczej o wymiarach w rzucie 5,5 x 8,7 m zlokalizowanej od strony wschodniej budynku na działce nr ewid.... położonej w miejscowości O., (2) o wykonaniu rozbiórki pisemnie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w N. T.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawie wstrzymania wykonania przedmiotowej decyzji zasadnicze znaczenie ma okoliczność, że część nakazanych obowiązków obejmuje konieczność wykonania robót rozbiórkowych. Jak wyżej wskazano przesłanki w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. należy wiązać z sytuacją, która może powstać, gdy zaskarżony do sądu akt administracyjny zostanie wykonany, a następnie na skutek uwzględnienia skargi akt ten zostanie wzruszony. Szkoda ta może posiadać przy tym zarówno charakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Rozbiórka obiektu budowlanego, czy jego części przed prawomocnym rozpoznaniem sprawy przez sąd administracyjny z reguły łączy się z niebezpieczeństwem powstania szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, z tego powodu, że w razie uwzględnienia skargi może okazać się, że decyzja o nakazie rozbiórki była wadliwa, a wobec tego może powstać kwestia powrotu do stanu, który istniał przed wykonaniem tej decyzji. Rozbiórka obiektu przed prawomocnym rozpoznaniem sprawy przez sąd może sprawić, że w razie ewentualnego uwzględnienia skargi kasacyjnej, udzielona właścicielowi obiektu ochrona sądowa może okazać się iluzoryczna. Celem instytucji wstrzymania wykonania decyzji jest natomiast ukształtowanie stosunków do czasu prawomocnego rozpoznania skargi, w zakresie zapobieżenia znacznej szkodzie lub trudnym do odwrócenia skutkom (zob. postanowienie NSA z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 476/11 oraz postanowienie o sygn. akt II OSK 1446/14). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, taka sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji zostały w niniejszej sprawie spełnione.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 3 i 5 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

--1

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.