Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2843586

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 lutego 2014 r.
II OSK 2208/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Kamiński.

Sędziowie: NSA Małgorzata Masternak-Kubiak, del. WSA Jerzy Siegień (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Z.K. i J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Bk 184/12 w sprawie ze skargi Z.K.i J..K na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2012 r. nr WOP.7721.178.2011.AJ w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego

1) uchyla zaskarżony wyrok;

2) uchyla decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2012 r. nr WOP.7721.178.2011.AJ oraz decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki z dnia 24 października 2011 r. nr PNB-7355/9.2/2011;

3) zasądza od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku na rzecz Z.

K. i J. K. kwotę 1100 (tysiąc sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.