Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2843532

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 lutego 2014 r.
II OSK 2203/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Kamiński.

Sędziowie: NSA Małgorzata Masternak-Kubiak, del. WSA Jerzy Siegień (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej W. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 403/12 w sprawie ze skargi Z.C.-G. na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 czerwca 2011 r. nr WOA.IW-7144/180-39/05/11 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nakazu rozbiórki

1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania;

2) zasądza od Z.

C.-G. na rzecz W. J. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.