Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2843936

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 lutego 2014 r.
II OSK 2197/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Kamiński.

Sędziowie: NSA Małgorzata Masternak-Kubiak, del. WSA Jerzy Siegień (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej... S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 2246/11 w sprawie ze skargi... S.A. z siedzibą w Warszawie na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2011 r. nr DOZ-OAiK-6700/541/11 (IG/UB) w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

1) oddala skargę kasacyjną;

2) zasądza od...

S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.