Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1798556

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 września 2015 r.
II OSK 2057/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Z. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 768/14 w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2014 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki żelbetowej ściany oporowej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 768/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę Z. W. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2014 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki żelbetonowej ściany oporowej.

Od powyższego wyroku skarżący wniósł skargę kasacyjną. W treści skargi kasacyjnej skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący podał między innymi, że wykonanie zaskarżonej decyzji, tj. rozebranie muru oporowego spowoduje po stronie skarżącego trudne do odwrócenia skutki. W pierwszej kolejności przywrócone zostanie zagrożenie powstania katastrofy budowlanej. Równocześnie trudno zdaniem skarżącego ocenić jakie dodatkowe, niekorzystne konsekwencje dla struktury gruntu i trwałości nieruchomości przyniesie rozebranie muru oporowego. Wskazano, że w razie wydania przez Sąd rozstrzygnięcia korzystnego dla strony, powrót do stanu poprzedniego możliwy będzie pod warunkiem poniesienia dużych nakładów pracy, środków finansowych oraz czasu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Kompetencja Naczelnego Sądu Administracyjnego do wstrzymania wykonania aktu lub czynności została uregulowana w art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwanej dalej "p.p.s.a."). Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli w wyniku jego wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego wniosek skarżący wykazał, że w sprawie zachodzą przesłanki wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji. Przedmiotem zaskarżonej decyzji jest nakaz rozbiórki żelbetowej ściany oporowej o grubości 0,25, wysokości od poziomu gruntu do korony 2,60 mi długości 15 m. Ma rację skarżący kasacyjnie, że wyegzekwowanie takiego obowiązku, zważywszy na rozmiar budowli i cel posadowienia ze swojej istoty wiąże się z trudnymi do odwrócenia skutkami, o których mowa w normie art. 61 § 3 p.p.s.a.

Z powyższych względów i na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.