Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1138053

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 stycznia 2012 r.
II OSK 2057/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sędziowie: NSA Maria Czapska-Górnikiewicz, del. WSA Czesława Nowak-Kolczyńska (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej R. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Go 277/10 w sprawie ze skargi R. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia (...) stycznia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2.

zwrócić R. R. z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2010 r. sygn. akt II SA/Go 277/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę R. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia (...) stycznia 2010 r. nr SKO-136/5-L/10 w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł R. R., reprezentowany przez pełnomocnika.

Pismem z dnia 21 grudnia 2011 r. pełnomocnik R. R. cofnął skargę kasacyjną i wniósł o umorzenie postępowania wywołanego wniesioną kasacją.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Przepis ten, w związku z treścią art. 193 p.p.s.a., stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, co w rezultacie oznacza, że sąd administracyjny drugiej instancji jest związany wnioskiem dotyczącym cofnięcia skargi kasacyjnej z uwagi na art. 183 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne i to bez zgody strony przeciwnej. Nadto w przekonaniu Naczelnego Sądu Administracyjnego cofnięcie skargi kasacyjnej nie zmierza do obejścia prawa, ani też nie będzie skutkowało utrzymaniem w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne. O zwrocie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej rozstrzygnięto w oparciu o regulację art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.