Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1667370

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 marca 2015 r.
II OSK 2031/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz.

Sędziowie: NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz (spr.), del. WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 966/12 w sprawie ze skargi (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.