Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1667329

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 marca 2015 r.
II OSK 2025/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz (spr.).

Sędziowie: NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz, del. WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej (...) S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 11/13 w sprawie ze skargi (...) S.A. z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wymiaru kary biegnącej oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.