Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1798553

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 września 2015 r.
II OSK 2003/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 1669/14 oddalającego skargę (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) czerwca 2014 r. znak: (...) w przedmiocie zobowiązania do doprowadzenia zabytku do stanu poprzedniego postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 1669/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) czerwca 2014 r. znak: (...) w przedmiocie zobowiązania do doprowadzenia zabytku do stanu poprzedniego.

Od powyższego wyroku skarżąca wniosła skargę kasacyjną. W treści skargi kasacyjnej skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżąca podała między innymi, że wykonanie zaskarżonej decyzji przed prawomocnym rozpoznaniem sprawy przez NSA grozi wyrządzeniem znacznej szkody. Część sprzedażowo-konsumpcyjna lokalu skarżącej zlokalizowana jest pod arkadami budynku, natomiast magazyn wraz z zapleczem technicznym mieści się w tym budynku. Usunięcie zabudowy arkad, spowoduje, że klienci lokalu nie będą mieli miejsca na konsumpcję zakupionych towarów. Spowoduje to spadek popytu, który przy uwzględnieniu kosztów utrzymania lokalu oznaczać będzie długotrwałą stratę z tego lokalu, prowadzącą do powstania znacznej szkody. Obecnie średni przychód miesięczny wynosi 83 tysiące złotych. Miesięczne koszty stałe (pośrednie) wynoszą ok. 14,7 tysięcy złotych, a koszty bezpośrednie średniomiesięczne 34,5 tysiąca złotych. Ponadto, koszt wykonania decyzji wyniesie 96 tysięcy złotych. Wykonanie zaskarżonej decyzji w sytuacji niepewności co do jej utrzymania w obrocie prawnym ze względu na wykazane podstawy kasacyjne, stwarza niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Kompetencja Naczelnego Sądu Administracyjnego do wstrzymania wykonania aktu lub czynności została uregulowana w art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwanej dalej "p.p.s.a."). Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli w wyniku jego wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego wniosek skarżąca wykazała, że w sprawie zachodzą przesłanki wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji. Przedmiotem zaskarżonej decyzji jest doprowadzenie zabytku do poprzedniego stanu, poprzez usunięcie zabudowy przy lokalu handlowo - gastronomicznym. Podkreślenia przy tym wymaga, że wyegzekwowanie takiego obowiązku - wykonania prac o charakterze rozbiórkowym, ze swojej istoty wiąże się z trudnymi do odwrócenia skutkami. W niniejszej sprawie ponadto spowoduje powstanie u strony skarżącej niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej m.in. poprzez ograniczenie działalności gospodarczej w związku z trwałą likwidacją części lokalu handlowo gastronomicznego.

Z powyższych względów i na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.