Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722240

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
II OSK 1980/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej (...) sp. z o.o. (...) sp.k. w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 120/17 w sprawie ze skargi (...) sp. z o.o. w W. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2016 r. nr (...), znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia:

1. umorzyć postępowanie kasacyjne,

2. zwrócić spółce (...) sp. z o.o. (...) sp.k. w Ł. ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 120/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu skargi (...) sp. z o.o. w W., uchylił postanowienie Wojewody Ł. z dnia (...) grudnia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosła spółka (...) sp. z o.o. (...) sp.k. w Ł. W piśmie z dnia 8 maja 2019 r. (uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2019 r.) pełnomocnik wskazanej spółki oświadczył, że cofa skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W związku z tym, że skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 120/17 została skutecznie cofnięta, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie należnego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej (w kwocie 100 złotych) orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., natomiast o zwrocie nienależnie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej (w kwocie 150 złotych) orzeczono na podstawie art. 225 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.