Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1667934

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
II OSK 1961/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Robert Sawuła.

Sędziowie: NSA Małgorzata Dałkowska-Szary (spr.), del. WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 2118/12 w sprawie ze skargi S. K. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.