Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449188

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 lutego 2014 r.
II OSK 1668/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Stahl.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej R. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 2224/12 w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) października 2012 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2.

zwrócić skarżącemu - ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (stu) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę R. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) października 2012 r. w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich.

W dniu 5 czerwca 2013 r. R. S., reprezentowany przez radcę prawnego, złożył skargę kasacyjną od powyższego wyroku, uiszczając jednocześnie należny wpis sądowy w kwocie 100 złotych.

Następnie pismem z dnia 29 stycznia 2014 r. skarżący cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W myśl art. 193 p.p.s.a. jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Mając powyższe na uwadze, skoro skarżący cofnął skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013 r., a Naczelny Sąd Administracyjny uznał cofnięcie tej skargi za dopuszczalne, należało umorzyć przedmiotowe postępowanie kasacyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji. O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.