Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449187

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 lutego 2014 r.
II OSK 1602/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej (...) Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 marca 2011 r. sygn. akt II SA/Kr 470/10 w sprawie ze skargi U. J. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia (...) lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: podjąć zawieszone postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 18 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi U. J. uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia (...) lutego 2010 r. oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji z dnia (...) grudnia 2009 r., którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono (...) S.A. w W. pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu istniejącego budynku.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła (...) Spółka z o.o. w W.

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie kasacyjne z uwagi na śmierć uczestniczki postępowania J. K.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.- zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

Jak wynika ze znajdujących się w aktach sprawy dokumentów spadek po zmarłej J. K. odrzucili M. K., P. K., A. W. i P. K. Natomiast B. B. (córka J. K.) w piśmie nadesłanym w dniu 12 listopada 2013 r. oświadczyła, że spadku po zmarłej uczestniczce postępowania nie odrzuciła.

W tym stanie sprawy, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że ustały przyczyny zawieszenia postępowania i z tych względów na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. podjął z urzędu zawieszone postępowanie kasacyjne z udziałem B. B. jako następcą prawnym zmarłej J. K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.