II OSK 1514/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2520021

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2018 r. II OSK 1514/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Z. D. i B. D. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt II OSK 1514/16 w sprawie skargi kasacyjnej Z. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 566/15 w sprawie ze skargi Z. D. i B. D. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt II OSK 1514/16, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Z. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 566/15.

W piśmie z dnia 18 czerwca 2018 r. Z. D. i B. D. zawarli wniosek o uzupełnienie ww. wyroku z dnia 10 maja 2018 r. przez rozpoznanie wniosku dowodowego z dnia 16 kwietnia 2018 r. złożonego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zawierał dwa wyroki: 1) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 1382/11; 2) Sądu Okręgowego w L. z dnia (...) grudnia 2016 r., sygn. akt (...).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Brzmienie cytowanego przepisu jednoznacznie wskazuje na to, że uzupełnić można sentencję wyroku przez zamieszczenie rozstrzygnięcia, które wynika z przepisów prawa. W tej sprawie przedmiotowy wyrok zapadł na podstawie art. 184 p.p.s.a., który przewiduje wyłącznie rozstrzygnięcie o oddaleniu skargi kasacyjnej. Przedmiotowy wyrok zwiera właśnie takie rozstrzygnięcie. W innym wypadku mogłoby dojść nie do uzupełnienia, lecz zamieszczenia w wyroku wskazanych przez stronę żądań. Jednak z art. 157 § 1 p.p.s.a. wynika, że nie można żądać uzupełnienia wyroku przez zamieszczenie w nim określonych - żądanych przez stronę postępowania - kwestii. Ponadto z treści przedmiotowego wniosku wynika, że wnioskodawcy nie tyle dąży do uzupełnienia wyroku, co nie akceptują rozstrzygnięcia zawartego w ww. prawomocnym wyroku NSA. Zakwestionowaniu wydanego rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny nie służy środek prawny, o jakim mowa w art. 157 § 1 p.p.s.a. Jak wyżej wskazano uzupełnienie wyroku służy tylko zamieszczeniu rozstrzygnięcia wynikającego z przepisów prawa jakie sąd powinien zamieść z urzędu, a tego przedmiotowy wniosek nie dotyczy.

W świetle powyższych rozważań przedmiotowy wniosek jako nieuzasadniony podlega oddaleniu.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 157 § 1 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.